Protocol de vaga

1. A partir de 3r d’ESO, l’alumnat es pot acollir al dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies i així justificar les faltes d’assistència, sempre i quan s’ajusti al procediment següent:

1.1. A proposta de qualsevol grup d’alumnes (des de 3r d’ESO a 2n de Batx), podran sol·licitar, com a mínim deu dies lectius abans de la convocatòria de vaga, permís a la direcció del centre per fer una reunió de delegats.

1.2. A la reunió de delegats, s’exposarà la informació rebuda i decidiran una proposta sobre la convocatòria.

1.3. Els grups-classe debatran i decidiran, si volen en votació secreta, si secunden o no la vaga. Han d’avalar la proposta, com a mínim, el 5% dels alumnes del centre matriculats o la majoria absoluta dels delegats.

1.4. D’aquestes reunions per cursos, el delegat, n’aixeca acta, indicant els volts que hi ha a favor de cada postura i les abstencions.

1.5. La Junta de Delegats, d’acord amb les dades, decidirà sobre la convocatòria de vaga.

1.6. En cas de secundar la vaga, es comunicaran els acords presos a la Direcció del centre amb una antelació mínima de 48 hores. S’hauran de presentar les dades del seguiment.

1.7. En aquest cas, els pares o tutors legals notificaran al tutor, segons el justificant del faltes del centre, el seu coneixement sobre el dret de vaga dels seus fills i les faltes quedaran justificades.

2. En cas no secundar la vaga seguint les passes descrites en el punt 1, el centre no donarà permís per sortir del centre a cap alumne per aquest motiu.

3. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no es poden acollir al dret de manifestació i, per tant, tenen l’obligació d’assistir a les activitats del centre.

4. Aquestes jornades de vaga són convocades pels alumnes, sense que el personal docent i no docent del centre hi prengui part.

5. En aquestes jornades, cal que les famílies tenguin clar que el Centre segueix el seu horari habitual i que els alumnes són atesos, encara que el nombre sigui reduït. A la pràctica, el professorat procurarà adaptar-se a les circumstàncies del cas i a les necessitats dels alumnes (nombre d’alumnes, exigències del programa, exàmens…).

6. Si, en alguna ocasió, el personal docent del centre convoca o s’adhereix a alguna jornada de vaga, les famílies rebran una comunicació on s’indicarà aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts.


Podeu descarrar-vos els annexes de les actes de cada sessió.