Departament d'Orientació 


Catalina Matas (Orientadora)

Catalina Català (P. Tècnic FP)

Alícia Massanet (P. Tècnic FP)

Antoni Riera (ASL)

Xesca Bennàssar (Cap de departament, ACT)

Cata Vidal (PT)

     ACT: Àmbit científico-tècnic

AL: Audició i llenguatge

ASL: Àmbit sociolingüístic

PT: Pedagogia terapèutica

P. Tècnic FP: Professorat tècnic Formació Professional 

Programacions:


El departament participa en:


- Programes i projectes generals del departament 

Tutoria entre iguals (TEI)

Comissió de convivència i coeducació