PROPIETAT HORITZONTAL

(COMUNITATS DE PROPIETARIS)

La relació entre els copropietaris d’edificis subjectes al règim de propietat horitzontal, és inherentment complexa, de vegades existeixen inèrcies que es mantenen durant molts anys, que suposen un incompliment de la legalitat i quan un determinat conflicte arriba a la via judicial, aquesta manca d’ajustament a la norma, pot significar elevades despeses a la comunitat de propietaris.

És convenient assessorament legal professional, ja sigui puntual, periòdic o mitjançant la contractació del servei professional d’un administrador, per tal d’evitar aquestes despeses.

Cal vigilar especialment l’acurada redacció de les convocatòries i de les actes de les reunions de la Junta de Propietaris, l’adequada justificació de les despeses, l’existència de fons de reserva obligatori, de pressupost anual i portar una comptabilitat ordenada i fidel dels ingressos i despeses comunitàries.

No obstant, és habitual trobar-nos amb conflictes veïnals, que tot intentar la seva resolució amistosa, finalment acaben en un procediment judicial i és aquí, quan s’ha de realitzar un acurat estudi previ de viabilitat, per tal d’evitar-ne que el client carregui amb elevades costes judicials derivades de possibles defectes de forma, que en ocasions fan inviable la reclamació.

L’assessorament i acompanyament legal, sovint, pot evitar la pèrdua de temps, els malentesos i l’encariment de les despeses de defensa o reclamació en cas de conflicte veïnal.

Finalment, si la propietat es troba a Catalunya, la resposta legal ha de donar-se des de la normativa foral específica de Catalunya.