Ysgol y Bedol

Tymor yr Haf 2021.mp4

Mwynhau Dysgu yn

Ysgol y Bedol

Diogelu ac Amddiffyn Plant yn Ysgol y Bedol


'Dal ati i Ddysgu' - Gwefan yn llawn adnoddau dysgu gan gynnwys cyfresi darllen

Gwefan ADY Ysgol y Bedol

Gwefan 'Dechrau yn ein hysgol' - ar gyfer rhieni a disgyblion newydd

Ein Gweledigaeth


‘Ysgol lle mae pob disgybl yn bwysig a lle mae’r dysgu ac addysgu â phwrpas, yn uchelgeisiol ac yn llawn hwyl gan sicrhau bod safonau yn codi ac yn cael eu cynnal. Mae gan yr ysgol ymrwymiad i ddarparu addysgu ysbrydoledig sy’n datblygu cyfranwyr mentrus a chreadigol sy’n rhan annatod o’u cymunedau ac yn ymfalchio yn eu hanes, diwylliant, iaith a Chymreictod. Mae ffocws ar hyrwyddo unigolion iach, hyderus ac annibynnol sy’n cymryd perchnogaeth o’u dysgu ac yn falch o’u cyflawniadau, sy’n sicrhau dinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n barod i fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd yr 21ain ganrif.’


Croeso i Ysgol y Bedol

Hoffwn estyn croeso cynnes i'r holl blant, eu rhieni a'u gofalwyr, teuluoedd, ffrindiau ac aelodau o'r gymuned leol sydd yn ganolog i fywyd Ysgol y Bedol. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad pob plentyn sydd yn mynychu’r ysgol ac sy'n gwneud ein hysgol yn lle hapus a chytûn i ddysgu a gweithio.

Ein nôd yw meithrin disgyblion sydd yn rhan annatod o’r Gymru fodern lle bydd y plant yn teimlo’n gryf am eu hiaith, eu gwlad a’u hetifeddiaeth.

Ein datganiad o genhadaeth yw: ‘Ymestyn i’r dyfodol’ ac mae hyn yn sail i bopeth a wnawn yn Ysgol y Bedol. Ein nôd yw meithrin disgyblion a fydd yn ddinasyddion gofalgar, meddylgar sydd yn anelu at fod y gorau y gallant fod mewn pa faes bynnag a ddewisant yn y dyfodol.

Dysgu awchus sydd wrth wraidd yr hyn yr ydyn yn ei hyrwyddo, a hynny o fewn amgylchedd ysgol ddiogel lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi ac yn parchu ei gilydd. Rydym yn annog ein disgyblion i ddatblygu annibyniaeth a dyfalbarhad. Rydym yn annog ein disgyblion i archwilio syniadau, rhesymu, egluro a chyfiawnhau eu ffordd o feddwl. Bydd hyn yn eu galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus a hwyluso dysgu gydol oes.

Mae'n fraint i fod yn bennaeth ar ysgol mor arbennig, ac rydym yn croesawu rhieni a’r gymuned leol, fel partneriaid er mwyn sicrhau, gyda'n gilydd, gallwn hyrwyddo safonau uchel o ddysgu ac ymddygiad. Rydym yn croesawu eich cyfranogiad ym mhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol.


Mr Gethin Richards


Pennaeth

Cysylltu gyda'r ysgol


Ysgol y Bedol,

Heol Ffoland

Garnant

Sir Gaerfyrddin

SA18 2GB


admin@ybedol.ysgolccc.cymru

01269 824 048