โรงเรียนหัวหิน

โรงเรียนหัวหินได้ดำเนินงานการขับเคลื่อนความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย 

การขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหาร STUDENT Mode ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมาตรการ 3 ป : ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปรามของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัย