ห้องเรียนออนไลน์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนหอวัง

-*-*-*-*-*-

ระบบสนับสนุนการเรียน Online โดยใช้ Google App

ห้องนักเรียนโรงเรียนหอวัง

ก่อนคลิกเข้าห้องเรียน จะต้อง Sign In ด้วย Mail@horwang.ac.th เท่านั้น 

เว็บเวอร์ชั่น Classic Site

 ห้องเรียนออนไลน์ By Google Meet 


เข้าห้องเรียนด้วย QR Code   สำหรับ ม.ม.และ ม.3

QR-Codeห้องเรียนมต้นM1-M3

เข้าห้องเรียนด้วย QR Code   สำหรับ ม.ม.และ ม.6

QR-Codeห้องเรียนมปลายM4-M6