Research Division of Pharmaceutical Science

* ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

* ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560

* ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

งานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปริยาภา เกตุกูล นักวิชาการศึกษา

โทร 038102222 ต่อ 5029