Research Division of Pharmaceutical Science

* ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติม)

* ประกาศรายชื่อคณาจารย์ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวกาญจนา ศิวะวงษ์ นักวิชาการศึกษา

โทร 038102222 ต่อ 5029