Research Division of Pharmaceutical Science

* ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

งานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปริยาภา เกตุกูล นักวิชาการศึกษา

โทร 038102222 ต่อ 5029