Research Division of Pharmaceutical Science

หลักเกณฑ์ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ บทความวิจัย ที่มีค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์บทความ

* ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

งานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวปริยาภา เกตุกูล นักวิชาการศึกษา

โทร 038102222 ต่อ 5029