Master Degree of Marine Technology

Faculty of Marine Technology

Burapha University

ประกาศ

  • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2652

การรับสมัคร

รอบที่ 1 วันที่ 21 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

รอบที่ 3 วันที่ 15 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2562

สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://grd.buu.ac.th
  • โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://grd.buu.ac.th
  • ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็๗พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประกาศรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561 ระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
  • ประชาสัมพันธ์ การอบรมและการสอบ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยบัณฑิตวิทยาลัย
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ i-Thesis ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (บรรยายภาษาไทย) เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถ download แบบฟอร็มได้ที่ http://grd.buu.ac.th และส่งแบบตอบรับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย หรือ E-mail: Jaruda@go.buu.ac.th ภายในวันพูธที่ 10 ตุลาคม 2561
  • โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 (บรรยายภาษาไทย) เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถ download แบบฟอร็มได้ที่ http://grd.buu.ac.th และส่งแบบตอบรับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย หรือ E-mail: Jaruda@go.buu.ac.th ภายในวันพูธที่ 10 ตุลาคม 2561
  • กำหนดการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล ครั้งที่ 3
  • กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงกำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
  • โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบไอทีสีส (BUU iThesis) ด้วยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบไอทีสีส (BUU iThesis) ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดเพิ่มเติม