หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science (Mathematics Education)

อักษรย่อภาษาไทย: วท.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ: M. Sc. (Mathematics Education)

ปรัชญาหลักสูตร

พัฒนาบุคลากร นักการศึกษา และครูคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้ง

ทั้งทางด้าน วิชาการและวิจัย โดยผ่านทางการจัดการเรียนรู้ที่เข้มข้น

ฝึกให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ แสวงหา ความรู้

และได้ลงมือฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง

 2. แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

 3. อธิบายทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาได้อย่างถูกต้อง

 4. อธิบายขั้นตอนการทำวิจัยคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษาตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

 5. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมั่นใจและมี ประสิทธิภาพ

 6. มีทักษะในการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์

 7. สามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษาได้ด้วยตนเอง

 8. ใฝ่เรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา

 9. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 10. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย

 11. สามารถใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปได้อย่างถูกต้อง

 12. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

 13. สามารถสื่อสารผลงานวิชาการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

โครงสร้างหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาบังคับ 19 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 • วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

31250164 สถิติสำหรับวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา

31260164 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับคณิตศาสตรศึกษา

41054364 คณิตศาสตรศึกษา

43451564 การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับคณิตศาสตรศึกษา

32754164 คณิตศาสตร์สำหรับครู 1

32757164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับครู

32764164 คณิตศาสตร์สำหรับครู 2

32769164 สัมมนาวิจัยทางคณิตศาสตร์

วิชาเอกเลือก

32762164 พีชคณิตและเรขาคณิตสำหรับครู

32764264 ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู

32765164 คณิตศาสตร์เชิงการจัดสำหรับครู

32769264 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา

แผนการเรียน

เล่มหลักสูตร (ฉบับเต็ม) >> Download

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร. 0-38103-078

Email: math_sci@buu.ac.th

Facebook