ภาพกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง QS2 - 807 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 

          1. รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี ประธานกรรมการ 

          2. ผศ.ดร.สิทธิภัทร์  เอื้ออภิวัชร์  กรรมการ 

          3. นางสาวกุลนารี  อรรถปารมี เลขานุการ

          โดยมี คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ Full Assessment

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง QS2 – 209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ Full Assessment โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 

          1. ผศ.ดร.ธนวัฒน์  วรรณประภา ประธานกรรมการ 

          2. ผศ.ดร.นิรมล  ปัญญ์บุศยกุล  กรรมการ  

          3. นางสาวสถาพร  ไปเหนือ เลขานุการ

โดยมี ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง QS2 - 209 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 

          1. รศ.ดร.ภัทราวดี  มากมี ประธานกรรมการ 

          2. ผศ.ดร.มัธยะ  ยุวนิตรา  กรรมการ 

          3. นางสาวกมลรัตน์  แพรศรี เลขานุการ

โดยมี คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นิสิต และศิษย์เก่า เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ Full Assessment

วันที่ 14 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง QS2 – 209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ Full Assessment โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ 

          1. รศ.ดร.ภาณุ  สรวยสุวรรณ ประธานกรรมการ 

          2. ผศ.ดร.เอกรัฐ  คำเจริญ กรรมการ  

          3. นางสาวธนทรัพย์  โกกอง เลขานุการ

          โดยมี ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สู่ระดับ 5 ในหัวข้อ “เจาะหัวใจสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA (Criterion 3,4 และ 8)” 

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สู่ระดับ 5 ในหัวข้อ “เจาะหัวใจสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA (Criterion 3,4 และ 8)” ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และดร.เด่นชัย ปราบจันดี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ให้กับคณะผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระหว่างหลักสูตร เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่ดีขึ้นต่อไป โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์มที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากล มีทักษะผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ KRที่ 1 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จากระดับ 3 จาก 7 ระดับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สู่ระดับ 5 ในหัวข้อ “เจาะหัวใจสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA (Criterion 1 – 2)”

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สู่ระดับ 5 ในหัวข้อ “เจาะหัวใจสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA (Criterion 1 – 2)” ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์  พ่วงเถื่อน อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และดร.เด่นชัย  ปราบจันดี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 ให้กับคณะผู้บริหารคณะฯ ประธานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานระหว่างหลักสูตร เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่ดีขึ้นต่อไป โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์มที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากล มีทักษะผู้ประกอบการและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ KRที่ 1 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA จากระดับ 3 จาก 7 ระดับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สู่ระดับ 5 ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคการเขียน SAR ให้ตรงเกณฑ์” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานของหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA สู่ระดับ 5 ในหัวข้อ “การแบ่งปันประสบการณ์เทคนิคการเขียน SAR ให้ตรงเกณฑ์” ผ่าน Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์  เกื้อไข่ ดร.สุรชาติ  พุทธิษา และดร.นัฐพล  ประกอบแก้ว อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตรได้ตรงตามสร้างเกณฑ์ AUN-QA version 4 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม 1 ยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากล มีทักษะผู้ประกอบการ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ KR ที่ 1 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA ระดับ 3 จาก 7 ระดับ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรุณี  ไพศาลพาณิชย์กุล ประธานกรรมการ ผศ.ดร.รจฤดี  โชติกาวินทร์ กรรมการ และอาจารย์เกษมศรี  อิทธิพงษ์ กรรมการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ฯ โดย คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขา คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯรับการสัมภาษณ์ และรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพ ฯ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Platform ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการคณะฯ สู่ระดับสากล KR ที่ 5 ระดับคะแนนที่คณะได้รับการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป

โครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในหัวข้อ “ความเหมือนและความแตกต่างของเกณฑ์ AUN-QA version 3 และ version 4” 

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในหัวข้อ “ความเหมือนและความแตกต่างของเกณฑ์ AUN-QA version 3 และ version 4” ผ่านระบบ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร.วัลลภ  ใจดี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง AUN-QA version 3 กับ AUN-QA version 4 ให้แก่บุคลากรของคณะฯ และเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานของหลักสูตร โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Platform ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากล พร้อมทำงานได้ทันที มีทักษะเพื่อการทำงาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับ KR ที่ 2 สร้างและพัฒนาหลักสูตร (Degree) ที่ได้มาตรฐานสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ One day Assessment ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet 

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ One day Assessment ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่  

โดยมี ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ Desktop Assessment ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ Desktop Assessment ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่  

โดยมี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ Full Assessment 

วันที่ 1 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง QS2-209 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ Full Assessment โดยได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่  

โดยมี ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ แก่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบออนไลน์

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนแนวฏิบัติการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง 2 คณะ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการคณะ สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางของ EdPEx รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมขับเคลื่อนการบริหารในแนวทางดังกล่าว ภายในงานมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอีกด้วย โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์มที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ KR ที่ 4 จำนวน New Believers ด้านความเป็นเลิศ (EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria & Assessor) และสอดคล้องกับ KR ที่ 5 ระดับคะแนนที่คณะได้รับการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แบบ Full Assessment ในหัวข้อ “ประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบ Full Assessment ในหัวข้อ “ประสบการณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ดร.วัลลภ ใจดี อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบ Full Assessment และเพื่อเตรียมการจัดทำ  รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 50 คน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564-2567 ที่มีเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร (Degree) ที่ได้มาตรฐานสากล

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง QS2-202 งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ในหัวข้อ “ประสบการณ์การรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA แบบ Full Assessment ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN–QA แบบ Full Assessment และเพื่อให้หลักสูตรได้เตรียมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างเครือข่ายคู่เทียบตามเกณฑ์ EdPEx

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างเครือข่ายคู่เทียบตามเกณฑ์ EdPEx เพื่อการขับเคลื่อนองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564  การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายตามเกณฑ์EdPEx และเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ในแนวทางการสร้างเครือข่ายตามเกณฑ์ EdPEx โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุมเพ็ญแข วงศ์สง่า วัจนสุนทร (QS2-209)