ภาพกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 ภาพกิจกรรมงานด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ TPSF และนวัตกรรมการสอน 

วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ: การพัฒนาสมรรถนะการสอนตามกรอบมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF และการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ณ โรงแรมโนโวเทล จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ธนิตา  เลิศพรกุลรัตน์ สำนักงานนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นวิทยากร

งานเกียรติภูมิแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเกียรติภูมิแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 ณ ห้อง QS2-103  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชารี  มณีศรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน ซึ่งในปีนี้มี จำนวน 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.วิไล  ลิ่มถาวรนันต์ และอาจารย์ดารณี  มณีลาภ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ดร.ดวงเดือน  แซ่ตัง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา นายดิษฐกร  บุญคำ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี ต่อจากนั้น ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

งานเกียรติภูมิแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเกียรติภูมิแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 ณ ห้อง QS2-103  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชารี  มณีศรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่ให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน ซึ่งในปีนี้มี จำนวน 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.วิไล  ลิ่มถาวรนันต์ และอาจารย์ดารณี  มณีลาภ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก ดร.ดวงเดือน  แซ่ตัง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา นายดิษฐกร  บุญคำ พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคณบดี ต่อจากนั้น ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

โครงการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565 งานแผนงาน สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้อง QS2 - 103 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค  ศรขวัญ  เป็นวิทยากร เพื่อทบทวนกลยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารคณะฯ และตัวแทนคณะกรรมการตามพันธกิจของคณะฯ เข้าร่วมโครงการ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โครงการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการการทบทวนวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยมีกิจกรรมการวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของคณะ ฯ และทิศทางที่จะดำเนินการต่อไปในระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568     ณ โรงแรมยูเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ" ณ โรงงานโตโยต้า อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เรียนรู้และวิเคราะห์กระบวนการทำงานผ่านเครื่องมือ SIPOC เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานที่นำไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge management) และสร้างนวัตกรรม ณ ภูมนตรา รีสอร์ท นครนายก จ.นครนายก โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565  ผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการพัฒนาบุคลากร: ฟังสร้างสุข

 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการพัฒนาบุคลากร: ฟังสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนัญธร  เปรมใจชื่น และอาจารย์ศศิวิมล  วงษ์สวัสดิ์ เป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการฟังให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และพัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์มที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำ การถ่ายทอดและการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์ 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเพ็ญแข วงศ์สง่า วัจนสุนทร (QS2-209) ดร.กนกพร ตันวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำ การถ่ายทอดและการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่งานแผนงานจากส่วนงานต่าง ๆ จำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่งานแผนงานและหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ  วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำ การถ่ายทอดและการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์ และเพื่อหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ระดับสากล สอดคล้องกับ KR ที่ 3 จำนวนกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หรือการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

โครงการเสวนาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง QS2 – 709 กลุ่มงานการเงินและยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาปัญหา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน กฏ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บุคลากรที่ดำเนินการเบิกจ่ายมีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แพลตฟอร์ม 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ KR ที่ 3 จำนวนกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หรือการจัดการนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงาน

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีประเด็นในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงานวิจัยแบบ R2R โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลของการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการเปลี่ยนงานประจำให้เป็นงานวิจัยให้กับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีระยะเวลารับสมัครการขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

อบรมการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิวัฒน์  คำสีม่วง เจ้าหน้าที่จากกองบริหารและทรัพยากรบุคคล มาอบรมเกี่ยวกับการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา (KPI Online) เพื่อให้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้นำไปปฏิบัติในการใช้งานต่อไป

งานเกียรติภูมิแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเกษียณอายุราชการ/ปฏิบัติงานปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting “งานเกียรติภูมิแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ ดร.ประจักษ์  น้ำประสานไทย ภาควิชาสังคมวิทยา และคุณจันทร์เพ็ญ  สุนารักษ์  สำนักงานคณบดี  โดยดร.สุชาดา  รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบโล่ ของที่ระลึก และช่อดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงาน 

อบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรม OBS Studio ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.30น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโปรแกรม OBS Studio ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อใช้ในการผลิตสื่อของภาควิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยากรโดยผศ.ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์  อาจารย์ประจำภาควิชาสารสนเทศศึกษา 

มอบหน้ากากอนามัย เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30น. ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคุณสุชาดา ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนนำสิ่งของที่มีผู้บริจาคร่วมกับคณะ ฯ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยN95 จำนวน 21 กล่อง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดด้วยปลายนิ้ว และน้ำดื่มจำนวน 45 แพ็ค ไปมอบให้กับนายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา นำไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป 

อธิการบดีและทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมประชุมกับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง QS2-103  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Google Meets เพื่อให้บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการซ้อมแผนดับเพลิง

เพื่อเข้าระงับเหตุเบื้องต้น และช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย

ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนดับเพลิง ซึ่งจัดให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และผู้เช่าพื้นที่ของคณะฯ เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเน้นให้สามารถเข้าระงับเหตุเบื้องต้น ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน สำหรับนิสิต


ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมสำหรับนิสิตภายในคณะ ฯ โดยนายกสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนนิสิตรับมอบในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน (ติดอาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์)  

คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดี ร่วมศึกษาดูงาน ด้านระบบสารสนเทศของกองบริหารงานคณะ และโครงการKKU Smart Learning  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563