ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

ให้บริการวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ของ Cambridge University Press หรือ Cambridge Journals Online (CJO) มากกว่า 380 ชื่อ และมากกว่า 1,000,000 บทความ ครอบคลุมด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

เป็นฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคครอบคลุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจ กว่า 121 ประเทศทั่วโลก มาจากหน่วยงานของภาครัฐ สถาบันต่างๆ และภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แสดงข้อมูลประกอบด้วยตัวเลขและแผนภูมิทำให้สะดวกในการนำมาใช้งาน แสดงรายละเอียด ดังนี้ ระบบการเงินประเทศ ผลผลิตทางอุตสาหกรรม ประมาณการยอดขาย ปริมาณการสั่งซื้อ ตลาดการค้าระหว่างประเทศและดุลการชำระเงินความเคลื่อนไหวของระบบเงินตราอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและดอกเบี้ย การลงทุน ตลาดแรงงาน ภาคการขนส่งและระบบการสื่อสาร ภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการท่องเที่ยว ภาคพลังงาน และด้านอื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถฟังเนื้อหา และดาวน์โหลดไฟล์เสียงในรูปแบบ MP3 อ่านเนื้อหาในรูปแบบ HTML และ PDF (ฺBook View) แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทย และเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive ได้

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ผลการค้นให้เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML รองรับการดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบ MP3 และ PDF การส่ง E-mail รวมถึงการเชื่อมต่อบัญชีกับ Google Drive และ One Drive

ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลดรรชนี และสาระสังเขป ครอบคลุมเอกสารวิชาการสหสาขาวิชา มีข้อมูลวารสารกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1960 – ปีปัจจุบัน

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง