ระบบสารสนเทศ

ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา


ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวทางการเสนอขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่สอบเค้าโครง ฯ (3 บท) ผ่าน หลังวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จะต้องส่งขอรับรองการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://research.buu.ac.th/web2019/?page_id=606