ระบบสารสนเทศ

ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา


ข้อมูลรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิต (ยังไม่เปิดใช้งาน)

  • กรอกข้อมูลการควบคุมวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ แผน ก
  • กรอกข้อมูลการควบคุมงานนิพนธ์ แผน ข