หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อปริญญา

       ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ )

       ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Mathematics)

       อักษรย่อภาษาไทย: ปร. ด. (คณิตศาสตร์ )

       อักษรย่อภาษาอังกฤษ: Ph. D. (Mathematics)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรอบรู้ลึกซึ้งและมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรแบบ 1.1  (แผน 3 ปี)   
สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.1  (แผน 3 ปี)   
สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

หลักสูตรแบบ 2.2  (แผน 4 ปี)   
สำหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทำดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

การจัดการศึกษา

จัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดย  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ไม่มีภาคฤดูร้อน


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับหลักสูตร 1.1 และ 2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 210,000 บาท

สำหรับหลักสูตร 2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 280,000 บาท
หมวดวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแบบ 2.1

30278164 ทักษะทั่วไปสำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์

30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 

30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง

หมวดวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรแบบ 2.2

30272164 พีชคณิตเชิงเส้น 

30274164 การวิเคราะห์เชิงจริง 1

30278164 ทักษะทั่วไปสำหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์

30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 

30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 

หมวดวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรแบบ 2.1

30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

30271264 ทอพอโลยี

30272164 พีชคณิตเชิงเส้น 

30272264 พีชคณิตนามธรรม 1 

30272364 พีชคณิตนามธรรม 2 

30273164 ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต 

30273264 ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์ 

30274164 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 

30274264 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 

30274364 การวิเคราะห์เชิงซ้อน

30275164 ทฤษฎีความน่าจะเป็น

30275264 กระบวนการสโตแคสติก

30276164 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

30277164 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

30277264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

30278264 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 

30278364 การจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์

30278464 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง

30289464 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1

30289564 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2

หมวดวิชาเลือกสำหรับหลักสูตรแบบ 2.2

30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

30271264 ทอพอโลยี

30272264 พีชคณิตนามธรรม 1 

30272364 พีชคณิตนามธรรม 2 

30273164 ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิต 

30273264 ทฤษฎีจำนวนเชิงวิเคราะห์ 

30274264 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 

30274364 การวิเคราะห์เชิงซ้อน

30275164 ทฤษฎีความน่าจะเป็น

30275264 กระบวนการสโตแคสติก

30276164 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

30277164 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

30277264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

30278264 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 

30278364 การจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์

30278464 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง

30289464 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1

30289564 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2

คำอธิบายรายวิชา  >>  Download 

แผนการเรียน >>  Download 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 

โทร. 0-38103-078

Email: math_sci@buu.ac.th

Facebook