Bangsaen Aquarium & Museum

ขอปิดเข้าชมชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564

เป็นต้นไป
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้
และจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง
เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย

อัตราค่าเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท
ต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท
บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ท้้ง สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จองการเข้าชมเป็นหมู่คณะ
จำนวน 20 คนขึ้นไป (งดจองชั่วคราว)

**เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด**
*ของเชื้อโควิด19 จึงของดกิจกรรม
ต่อไปนี้*

  1. งดโชว์ดำน้ำให้อาหารปลา

  2. งดกิจกรรมบ่อสัมผัสสัตว์ทะเล

  3. งดกิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายงานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าว on web

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล FACEBOOK

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่ และ ตำแหน่งที่ตั้งของ......สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131โทร .038-391672 , 062-7131116 (ติดต่อในเวลาราชการ)
fax .038-391674
Email : nipa@buu.ac.th หรือ supapornt@buu.ac.th