จุลสาร

(3)จุลสารสถาบันวิทยาศาสต์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน-กันยายน 2566.pdf
(1)จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 79 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - มกราคม พ.ศ. 2566.pdf
(2)จุลสารสถาบันวิทยาศาสต์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 30 เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2566.pdf
77
76
75
74
จุลสาร ปีที่ 30 ฉ.74
72