Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

เป็นส่วนที่จัดแสดง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตน่านน้ำของไทย อ่านเพิ่มเติม

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจทางด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านวิทยาศาสตร์การประมง อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายงานคุณภาพน้ำชายฝั่ง ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ วินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ บริการด้านงานวิจัย และที่ปรึกษา ค่าย สัมมนาฝึกอบรม และกิจกรรม

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

Bangsaen Aquarium & Museum

เปิดให้บริการ เวลา 9.00-16.00 น.

กิจกรรม


  • กิจกรรมการแสดงดำน้ำให้อาหารปลา ทุกวันเวลา 14.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ เพิ่มรอบ 10.30 น.

  • กิจกรรมให้อาหารปลาปากบ่อ: จำหน่ายบัตร เวลา 13.00-13.45 น. ให้อาหารปลาปากบ่อ เวลา 14.00 น.

  • กิจกรรมบ่อสัมผัสสัตว์ทะเล (Touch Pool) ทุกวันเวลา 10.00-10.30 น และ 14.00-14.30 น.

จองการเข้าชมเป็นหมู่คณะ จำนวน 20 คนขึ้นไป

อัตราค่าเข้าชม

เด็ก 40 บาท /ผู้ใหญ่ 80 บาท
ต่างชาติ เด็ก 120 บาท/ผู้ใหญ่ 220 บาท
บัตรเข้าชม สามารถเข้าชมได้ท้้ง สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าว on web

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล FACEBOOK

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่ และ ตำแหน่งที่ตั้งของ......สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู่ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131โทร . 038-391672 , 062-7131116 (ติดต่อในเวลาราชการ)
Email : nipa@buu.ac.th หรือ virawan@buu.ac.th