Google Education Group Slovak Republic

INFORMÁCIE

Google Education Group Slovak Republic je komunita vytvorená v spolupráci s Google for Education California.

Cieľom je podporovať výmenu skúseností v oblastiach:

- efektívnosti vzdelávania na rôznych stupňoch vzdelávacieho systému, inštitucionálneho a firemného vzdelávania,

- stimulov a bariér aplikácie získaných poznatkov v praxi,

- metód a foriem vzdelávania s dôrazom na využívanie online technológií,

- vnímanie hodnoty vzdelania v súčasnej slovenskej spoločnosti.

Komunita vytvára platformu pre pedagógov, trénerov, tútorov, manažérov, tvorcov vzdelávacieho obsahu, podnikateľov v oblasti vzdelávania.