ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์ม

อกสารยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 

เอกสารประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ, ครูผู้ช่วยและพนักงานราชการ

เอกสารประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ.2)

เอกสารประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (คศ.2)

แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงการพัฒนางานตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศ (คศ.3)

ฐานข้อมูลบุคลากร

การนับชั่วโมงปฏิบัติงาน

ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน

ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน

ประกาศการนับชั่วโมงปฏิบัติงาน

คำสั่ง/ประกาศ

225/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ตอนที่ 1) ปีการศึกษา 2562 และ 2563

195/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2565 

194/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ "Professional Learning Community: PLC " ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

384/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 

383/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ประกาศ แนวทางการกำหนดชั่วโมงงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

374/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 

331/2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กิจกรรมต่าง ๆ ของงานวิทยฐานะ