FAQ

1

Q : รับผลงานของนิสิต/นักศึกษาจากทุกสถาบันหรือไม่

A : การประชุมวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 ยินดีรับผลงานจากทุกสถาบัน

2

Q : กรณีเลือกนำเสนอผลงานแบบ Poster จะได้รับ Proceeding ทุกคนหรือไม่

A : ถ้าเลือกนำเสนอผลงานแบบ Poster และได้รับการตอบรับแล้ว หากต้องการให้ผลงานได้ตีพิมพ์ใน Proceeding ด้วยนั้น เจ้าของผลงานจะต้องส่ง full paper เข้ามาโดยระบุว่าจะขอเลือกตีพิมพ์ใน Proceeding หากผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ จึงจะได้ตีพิมพ์ใน Proceeding

3

Q : เล่ม Proceeding จะได้รับประมาณเดือนไหน

A : กลางเดือนกรกฎาคม 2562

4

Q : สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ได้ทางหมายเลขใด

A : แนะนำให้ติดต่อสอบถามผ่านทางอีเมล src11swu@g.swu.ac.th

5

Q : สามารถหาข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 11 ได้ที่ไหน

A : รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 11 สามารถ download ได้ที่ (คลิ๊กที่นี่)