การส่งผลงาน

การส่งผลงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอผลงานวิชาการโดยวาจาและโดยโปสเตอร์ ให้ส่งผ่านระบบออนไลน์ EasyChair