สำหรับอาจารย์ (Teacher)

รายวิชาทั้งหมดบนระบบ
ระบบ SUT e-Learning แบ่งหมวดหมู่รายวิชาเพื่อให้ผูใช้สามารถเลือกรายวิชาตามหมวดหมู่ของ สำนักวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่ให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ หรือหลักสูตรอบรมออนไลน์

เปิดรายวิชาใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถเข้าสู่ระบบและเปิดรายวิชาใหม่ที่ต้องการใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ และเริ่มใช้รายวิชาเพื่อการเรียนการสอนได้ทันที

คู่มือการใช้งานระบบ
อาจารย์สามารถเข้าดูคู่มือการใช้งานระบบ SUT e-Learning ซึ่งได้แนะนำการใช้งานระบบสำหรับผู้สอนในการบริหารจัดการรายวิชา ตั้งแต่การตั้งค่ารายวิชา การจัดการเนื้อหา การจัดการการบ้าน และการจัดการแบบทดสอบ เป็นต้น

การรีเซ็ทรายวิชา
อาจารย์สามารถรีเซ็ทรายวิชา (Reset Course) เพื่อเตรียมรายวิชาเดิมสำหรับภาคการศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นการลบข้อมูลของนักศึกษาที่เคยเข้าเรียนในรายวิชา เช่น รายชื่อนักศึกษา คะแนนการทำแบบทดสอบ ข้อความในกระดานเสวนา และข้อมูลการทำกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น ไฟล์เนื้อหา สื่อการสอน ลิงก์ การบ้าน และแบบทดสอบ ที่เคยสร้างไว้จะยังคงอยู่ในรายวิชาเหมือนเดิม

คู่มือการสร้างข้อสอบบนระบบ
อาจารย์สามารถสร้างข้อสอบออนไลน์บนระบบ SUT e-Learning เพื่อใช้ในการวัดผล หรือสอบเก็บคะแนนในรายวิชาที่ทำการเรียนการสอน โดยคู่มือจะแนะนำวิธีการสร้างข้อสอบ ตั้งแต่การสร้างคำถาม การสร้างชุดข้อสอบ การนำคำถามเข้าชุดข้อสอบ และการตั้งค่าข้อสอบ

การจัดสอบอย่างปลอดภัยลดทุจริต
อาจารย์สามารถใชัระบบ SUT e-Learning ร่วมกับโปรแกรม Safe Exam Browser โดยการตั้งค่าข้อสอบบนระบบ SUT e-Learning สำหรับสอบด้วย Safe Exam Browser หรือ SEB ซึ่งเป็น Web browser ที่ล็อคหน้าจอระหว่างทำข้อสอบไม่ให้ผู้สอบเปิดบราวเซอร์หน้าต่างอื่นได้ จึงสามารถป้องกันการทุจริตระหว่างสอบออนไลน์

แจ้งสอบออนไลน์
อาจารย์สามารถแจ้งวันเวลาที่จะทำการจัดสอบออนไลน์โดยใช้ระบบ SUT e-Learning ซึ่งแจ้งผ่านระบบจองวันเวลาสอบออนไลน์ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและดูแลระบบให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละช่วงเวลาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
อาจารย์สามารถเข้าดูคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SUT e-Learning ที่พบบ่อย โดยได้แนะนำการแก้ปัญหาและวิธีการใช้งานไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการใช้ระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วิดีโอการอบรมเทคนิคและการสร้างสื่อการเรียนการสอน
อาจารย์สามารถเข้าดูวิดีโอที่ได้บันทึกจากการอบรมเทคนิค วิธีการใ้ช้ระบบ SUT e-Learning และการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยวิทยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารย์สามารถดูวิธีการใช้โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนของนักศึกษา