Estratègia Digital de Centre

L’Institut Francesc Ribalta imparteix ESO (3-4 línies), batxillerat (2 línies), CFGM (Cures auxiliars d’infermeria i/o Atenció a les persones amb situació de dependència), un CFGS (de la família de serveis a la comunitat), un CFGB d'Electricitat, un programa de qualificació professional inicial de jardineria (PFI) per alumnat que no ha acreditat la ESO i un Itinerari Formatiu Específic (IFE) d’auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives.

La nostra comunitat som 525 alumnes, 58 professors/es, 4 membres de personal d’administració i serveis, 2 educadors/es, 2 vetlladores, 1 monitora de menjador i 1 cuinera.

Amb el Pla d’Educació Digital el nostre centre ha apostat per les noves tecnologies en coexistència amb el llibre en paper. Les tecnologies de la informació i la comunicació ens ofereixen una infinitat de possibilitats per a l’ensenyament i l’aprenentatge que no podem desaprofitar com a docents.

Sabem que tenim el repte d’educar l’alumnat en l’ús responsable de totes les eines que tenen al seu abast i també en l’ús d’internet.


Projecte de centre del programa d’innovació pedagògica Tecnologies digitals per a l’aprenentatge. Convocatòria del curs 2018-2019


En la redacció del projecte del juny del 2019 el redactat destacava:

Tenim una aula SIEI. El propòsit del centre és que els alumnes atesos per aquest servei vagin el màxim número d'hores amb els del grup classe de referència amb l'objectiu de la major inclusió possible. Una part significativa de les inversions fetes pel departament en materials TIC al centre es va destinar a equipaments adaptats per a d'inclusió (pantalles tàctils, teclats i ratolins adaptats, polsador programables..)

Des de fa 10 anys que treballem en robòtica. Aleshores teníem plaques PIC AXE que treballàvem a Tecnologia de 4 d'ESO. En l'actualitat treballem la robòtica en tots els nivell d'ESO i batxillerat. Treballem Arduino, Lego Mindstorms, Scratch, Code i Snap4Arduino.

A dia d'avui totes les àrees han incorporat les TAC. Pràcticament totes les matèries de cada nivell tenen un curs Moodle.


En la memòria del projecte de 2022 el redactat destacava:

Quan el nostre centre va entrar en el programa ja estava digitalitzat.

Participar en el programa, a nivell material, va significar renovar part de l'equipament que havia anat quedant obsolet i incorporar noves eines sobretot per a l'atenció inclusiva.

Pel que fa a l'atenció inclusiva el propòsit del centre era que els alumnes atesos pel SIEI estiguessin el màxim número d'hores amb el grup classe de referència i així és. Pel que fa als projectes interdisciplinaris, entrar al programa tenia com a propòsit mantenir la qualitat del servei, si no millorar-lo.

Fent una revisió global del nou material podem dir que:

Va fomentar la inclusió educativa. La incorporació dels Ipads va permetre fer millors productes audiovisuals per part dels alumnes. La incorporació dels panells tàctils va permetre accedir a un munt d'Apps i tractar diferents continguts de forma interactiva. Incorporar a manteniment els equips informàtics ens va permetre que no quedessin obsolets. Els grups de treball amb els Lego Mindstorms van poder ser més reduïts.