ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1    ชื่อบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
    2.1  ตู้เอทีเอ็ม
    2.2  อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

รอบรั้วเขียว-ขาว

พม.พะเยาอบรมระบบ ESS

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม Emergency Social Service แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ณ หอประชุมของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยความร่วมมือจากงานเภสัชชุมชนและงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเชียงคำ สนับสนุนบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "เรื่องยา"น่ารู้ ในโรงเรียน  ให้กับนักเรียนชุมนุมอนามัยโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานจริงด้านการส่งเสริมและให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับกองบังคับการตำรวจสันติบาล จังหวัดพะเยา จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกรักสถาบัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญและพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้อง เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ให้ความรู้ Application ThaID

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอเชียงคำ โดยท่านปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Application ThaID แก่ครูและนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์และออฟไลน์ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท  จาก คุณมยุรี  ศรีอุดร เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมที่มีความประสงค์รับการสนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีคุณครูรังสิต  สิงห์มหาไชย เป็นตัวแทนมอบทุนดังกล่าว ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้บริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้ และคุณพรพิมล  แก้วหานาม ผู้ประสานทุนการศึกษา มา ณ โอกาสนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

โครงการทวิศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ "จัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา/ห้องเรียนอาชีพ)" กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพิ่มทักษะทางอาชีพ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดหย่วนเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันอาภากร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ ครูสุขสันต์  หอมนาน และ ครูพงษ์ศักดิ์ เจนใจ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาภากรพิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในคล้ายวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านใหม่นาสา หมู่ 13 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สพม.พะเยา นำโดย ดร.จักรพันธ์  ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เป็นหัวหน้าคณะเข้าตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนอย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ยังมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียนในปีการศึกษานี้ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 อีกด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 นี้ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมสรุปแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง นอกจากนี้ยังมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินงานกิจการนักเรียน และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไปอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่าย ณ ประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ ขอความเห็นขอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยมี นายธวัชชัย  ใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นประธานการประชุม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้บริหาร สพม.พะเยา

วันที่ 14 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ สพม.พะเยา ในโอกาสมาร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานการประชุม โดยก่อนการประชุมมีการมอบรางวัลแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 70  ณ จังหวัดน่าน อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเสริมพลังครูดูแลวัยรุ่น

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเสริมพลังครูในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ให้แก่คณครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในงานมีการมอบประกาศนียบัตร (จำลอง) และเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นแต่ละประเภท พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงต่างๆ จากนั้นมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยปีนี้มีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก <<ประมวลภาพกิจกรรม>> <<ภาพหมู่ประจำห้องเรียน>>

ทำบุญโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภายใต้แนวคิด "คนดี งานดี 40 ปีฝายกวางวิทยาคม" โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจากพระครูสุภัทรพรหมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆ อาทิ ดร.ประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ของโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ลงนาม MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ในการนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมสัมมนายุวเกษตรกร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายอนุกุล สมฤทธิ์ ครูที่ปรึกษากลุ่ม และนักเรียนแกนนำยุวเกษตรกร เข้าร่วมอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย" โครงการส่งเสริมกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมนำเสนอเสนอผลงาน พร้อมรับโล่ประกาศนียบัตรรางวัล กลุ่มยุวเกษตกรดีเด่น ยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 จากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ตั้งจุดบริการพักรถผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดตั้งจุดบริการพักรถ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน ริมถนนสายเชียงคำ-ปง เพื่อให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่จะเดินทางไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สพม.พะเยา นิเทศการสอน

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สพม.พะเยา นำโดย นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการศึกษา และคณะ ซึ่งมากำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดสันติสุข ตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 และกิจกรรมการแข่งขันแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สื่อกตัญญูกตเวทิตา ระดับภาค โดย นางสาวบุญรัตน์ อาชาวาสนา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแต่งบทกวี ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 28 มกราคม 2566 นี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพ โดยมีคุณครูณิชาภัทร ใจคำ และคุณครูพิมสิริ  อ่อนนวล เป็นครูผู้ฝึกสอน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ธกส.อบรมความรู้เรื่องการเงิน

วันที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนั่งดิน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนธนาคาร เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการเงิน การลงทุน รู้เท่าทันภัยทางการเงินในยุคดิจิตัล อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอด สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในอนาคตต่อไป โดยทางธนาคารได้มอบรถจักรยานไฟฟ้า และผ้าห่มกันหนาวให้แก่โรงเรียนในโอกาสนี้อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษาครูณิชาภัทร ใจคำ

วันที่ 10 มกราคม 2566 ครูณิชาภัทร  ใจคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี่้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทัศนศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดถึงได้เรียนรู้เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ได้พบเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทักษะชีวิตของนักเรียนในอนาคต  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การบริหารเงินงบประมาณ

>> แผนการใช้งานจ่ายงบประมาณประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การป้องกันการทุจริต

>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

>> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน