Carousel imageCarousel image

รอบรั้วเขียว-ขาว

ทุนการศึกษา

ันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 109 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 54,500 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จาก คุณธีระยุทธ กงเพชร วิศวกรบริษัทเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด และคณะผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย ได้มอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนของเรา ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย และขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความเจริญรุุ่งเรืองในชีวิต และหน้าที่การงานสืบไปเทอญ.<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 พระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมธโธ เป็นสะพานบุญมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 8 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่มอบทุนการศึกษามา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทมยาคม โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

คารวะมุทิตาจิต

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวันเกษียณอายุราชการของท่านผู้อำนวยการวิโรจน์ แสงแก้ว โดยมีพิธีกล่าวอำลานักเรียนที่บริเวณลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก พร้อมกันนี้คณะครูและบุคลากรได้ร่วมถ่ายภาพเป็นทึ่ระลึกกับท่านผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ร่วมพัฒนาโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2564 คุณครูรชาดา ยาวิชัย เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของ คุณสิทธิเดช ศรีสุวรรณดี แก่นักเรียนจำนวน 6 ทุนๆ ละ 500 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใจบุญเป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จในชีิวิต และหน้าที่การงานสืบไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 21 กันยายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นา่ยวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ นายเจดีย์ เดชพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามํัธยมศึกษาพะเยา พร้อมคณะ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจการทำงานแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 7 กันยา่ยน และ 17 กันยายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาของ ดร.เกียรติศักดิ์ เตียวกุล และ คุณธีระยุทธ กงเพชร รวมเป็นเงินทุน 7,000 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 14 ทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใจบุญทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งสองประสบความสำเร็จในชีิวิต และหน้าที่การงานสืบไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้ต้อนรับ นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู่อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียงของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีัการศึกษา 2563 ซึ่งมีคณะครู และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนในครั้งน้ี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

เสียงแห่งอนาคต

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การบริหารเงินงบประมาณ

>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การป้องกันการทุจริต

>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

>> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำรอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน