นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 085-6955483

นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 092-2599291

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1    ชื่อบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
    2.1  ตู้เอทีเอ็ม
    2.2  อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

เผยแพร่ผลงานสื่อ นวัตกรรม

รอบรั้วเขียว-ขาว

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2567  นางธาราจันทร์  สินธุพรหม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการรู้เท่าทันสื่อเพื่อร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคนในอนาคตกับกลุ่มเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันติสุข, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และพะเยาทีวี  ในงานเปิดฐานการเรียนรู้บ้านสันติสุข พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ภายใต้โครงการ“สืบศาสตร์ดอย”  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ทำสัญญามอบทุนการศึกษา "ทุนต้นกล้าฝายกวาง" ประเภททุนแรกเข้า ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของโรงเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนละ 3 ทุน รวมทั้งสิ้น 20 ทุน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียน นอกจากนี้ยังรับมอบตัวนักเรียนทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมสรุปงาน โครงการปีงบประมาณ 2567

วันที 21-22 มีนาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง นอกจากนี้ยังมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินงานกิจการนักเรียน และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไปอีกด้วย   <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมเชิงปฏิบัติผลิตสื่อด้วย Classpoint

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Classpoint ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมี นายสุทิน เรืองนภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมการเขียนรายงาน OBECQA

วันที 18-19 มีนาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ (OBECQA) โดยมี นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ อดีตครูเชี่ยวชาญ รงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะครูในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการรักษาวินัย

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการรักษาวินัย แก่ข้าราชครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยมีคณะนิติกรจาก สพม.พะเยา นำโดย จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สพม.พะเยา พร้อมคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที 14 มีนาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่าย ณ ประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ ขอความเห็นขอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยมี นายธวัชชัย  ใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นประธานการประชุม   <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พะเยาประสาธน์วิทย์ศึกษาดูงาน

วันที่ 13 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มอบหมายให้ นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6

วันที 5 มีนาคม 2567 รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในงานมีการมอบประกาศนียบัตร (จำลอง) และเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นแต่ละประเภท พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงต่างๆ โดยปีนี้มีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทัศนศึกษา

วันที 19 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มอบหมายใหัคณะครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้น จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง และฝึกทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

นำเสนอผลงาน IS

วันที่ 8-29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียนที่เรียนวิชา IS ในแต่ละระดับชั้น ณ ลานเวทีคนเก่งของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมในคาบคณะสีทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที 8 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ณ ลานเวทีคนเก่งของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคน"  โดยได้รับการสนับจาก สสส. พะเยาทีวี และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ในการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ภูกามยาวเกมส์ ครั้งที่ 27

วันที 19 มกราคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา "ภูกามยาวเกมส์" ครั้งที่ 27 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันครู

วันที่ 16 มกราคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  

งานขันโตก 42 ปี ฝกว.

วันที 27 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมงานขันโตก ฉลองครบรอบ 42 ปี ฝกว. "เปื่อนฮักฮอมแปง กิ๋นข้าวแลงตี้ฝายกวาง" ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก  โดยมี นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา ตู่ ดารณี และการแสดงของนักเรียนจากชุมนุมนาฎศิลป์ของโรงเรียน รายได้เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันคริสต์มาสและวันปีใหม่

วันที 25 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานเวทีคนเก่ง มีจับสลากรับของรางวัลจากคณะครู การแสดงจากคณะมี และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงจากบ้านพักพระพร การแลกของขวัญภายในห้องเรียน และการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมกิจกรรมสร้างสุข

วันที 7 - 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มอบหมายให้งานจิตวิทยาประจำสถานศึกษา จัดอบรม "กิจกรรมสร้างสุข" ตามโครงพัฒนาโรงเรียนสร้างสุขของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่ครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวกร่วมกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากรเข้าร่วมจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 41

วันที 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 41" ณ สนามกีฬาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคี และมีน้ำใจนักกีฬา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันวชิราวุธ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย พร้อมพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ ระดับ ม.1 โดยมี นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

วันที 18 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2566  ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และพบปะกับผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยผู้แทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทีทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้  โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ 

วันที 12 ตุลาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับ นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คนที่ 11 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีผู้บริหาร คณะครู และหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม : ครูอดุลย์  จันธิมา /ถ่ายภาพ>>

ประชุมสรุปงาน / โครงการ

วันที 9-10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมสรุปแผนงาน โครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2566 ตลอดจนการจัดทำแผนงานโครงการในปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

 สพม.พะเยา นิเทศ กำกับ ติดตามงานลูกเสือ

วันที่ 13 กันยายน 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะนิเทศ กำกับ ติดตามกิจกรรมงานลูกเสือภายในโรงเรียน นำโดย นายอรรณพ  ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้้ำปินวิทยาคม  ประธานคณะกรรมการนิเทศฯ จาก สพม.พะเยา พร้อมคณะ เพื่อมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของลูกเสือโรงเรียน  โดยมี นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียน ร่วมนำเสนอข้อมูลในครั้งนี้  <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรฺ์ และงานห้องสมุด ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์บูรณาการ ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาเซียนก้าวไกล รวมใจ TO BE NUMBER ONE" ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน  <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

อบรมขยายผล OBEC CC

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานบริการสารสนเทศและไอซีที จัดอบรมขยายผลการใช้งานโปรแกรม OBEC Content Center ให้แก่คณะครูของโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การจัดซื้อจัดจ้าง

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

>> ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

>> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

>> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> การขับเคลื่อนจริยธรรม

>> การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน