นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 085-6955483

นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 092-2599291

ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1    ชื่อบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
    2.1  ตู้เอทีเอ็ม
    2.2  อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

เผยแพร่ผลงานสื่อ นวัตกรรม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

รอบรั้วเขียว-ขาว

วันไหว้ครู

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนดุริยางค์ของโรงเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่สภานักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และการประดับเข็มสภานักเรียนให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมเรือนพักนอน

วันที่ 7 มิถุนายน.2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ต้อนรับ นายนิเวช  อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเรือนพักนอนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ซึ่งในปีการศึกษา 1/2567 มีนักเรียนพักนอน เป็นนักเรียนบ้านไกลนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 60 คน และนักเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 61 คน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมิน OBECQA

วันที่ 4 มิถุนายน 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) นำโดย นายนิรันดร  หมื่นสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายนิเวช  อินสุวอ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และนายคมสิทธิ์  กันทาสุวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคที่ 1/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และชี้แจงแนวการปฏิบัติงานของโรงเรียนในภาคเรียนนี้ อีกทั้งเพื่อรับฟังปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียน โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ประะธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเป็นประธาน และนายสุมิตร บุญชัย ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่สามารถปฏิบัติตนในโรงเรียนแห่งใหม่อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความสุขในการเรียนและสำเร็จการศึกษาตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยในปีนี้มีนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 215 คน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>


แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2567  นางธาราจันทร์  สินธุพรหม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการรู้เท่าทันสื่อเพื่อร่วมสร้างเมืองสำหรับทุกคนในอนาคตกับกลุ่มเยาวชนจังหวัดพะเยา จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันติสุข, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และพะเยาทีวี  ในงานเปิดฐานการเรียนรู้บ้านสันติสุข พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ภายใต้โครงการ“สืบศาสตร์ดอย”  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 30-31 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ทำสัญญามอบทุนการศึกษา "ทุนต้นกล้าฝายกวาง" ประเภททุนแรกเข้า ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของโรงเรียน เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนละ 3 ทุน รวมทั้งสิ้น 20 ทุน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียน นอกจากนี้ยังรับมอบตัวนักเรียนทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมสรุปงาน โครงการปีงบประมาณ 2567

วันที 21-22 มีนาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง นอกจากนี้ยังมีการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินงานกิจการนักเรียน และการวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไปอีกด้วย   <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมเชิงปฏิบัติผลิตสื่อด้วย Classpoint

วันที่ 20 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Classpoint ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมี นายสุทิน เรืองนภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมการเขียนรายงาน OBECQA

วันที 18-19 มีนาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพ สพฐ (OBECQA) โดยมี นายภักดี รัชตวิภาสนันท์ อดีตครูเชี่ยวชาญ รงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะครูในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการรักษาวินัย

วันที่ 15 มีนาคม 2567 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวินัยและการรักษาวินัย แก่ข้าราชครูและบุคลากรของโรงเรียน โดยมีคณะนิติกรจาก สพม.พะเยา นำโดย จ่าสิบโทสุพจน์ ชัยชนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สพม.พะเยา พร้อมคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที 14 มีนาคม 2567  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคี 4 ฝ่าย ณ ประชุมใบบุญดอกเหียง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมวางแผน ปรึกษาหารือ ขอความเห็นขอบในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในภาคเรียนต่อไป โดยมี นายธวัชชัย  ใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นประธานการประชุม   <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เอกสาร และแบบประเมินของโรงเรียน

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน67.mp4

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การจัดซื้อจัดจ้าง

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

>> ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

>> การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

>> รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

>> ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> การขับเคลื่อนจริยธรรม

>> การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ