ช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
1. เคาท์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย (ตามใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)
2. โอนเข้า บัญชี ออมทัรพย์ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 534-0-60634-1    ชื่อบัญชี  เงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
    2.1  ตู้เอทีเอ็ม
    2.2  อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
                                                                                         ดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่นี่

รอบรั้วเขียว-ขาว

อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเสริมพลังครูดูแลวัยรุ่น

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมเสริมพลังครูในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ให้แก่คณครูและนักเรียนแกนนำของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยมีคณะวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลจุน และโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในงานมีการมอบประกาศนียบัตร (จำลอง) และเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นแต่ละประเภท พิธีบายศรีสู่ขวัญ และการแสดงต่างๆ จากนั้นมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยปีนี้มีผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก <<ประมวลภาพกิจกรรม>> <<ภาพหมู่ประจำห้องเรียน>>

ทำบุญโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 รงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนและเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ภายใต้แนวคิด "คนดี งานดี 40 ปีฝายกวางวิทยาคม" โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี และได้รับเมตตาจากพระครูสุภัทรพรหมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการต่างๆ อาทิ ดร.ประไพพร  อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ของโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ลงนาม MOU กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ในการนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพะเยา และวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมสัมมนายุวเกษตรกร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายอนุกุล สมฤทธิ์ ครูที่ปรึกษากลุ่ม และนักเรียนแกนนำยุวเกษตรกร เข้าร่วมอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "ยุวเกษตรกรสัมพันธ์ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย" โครงการส่งเสริมกระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมนำเสนอเสนอผลงาน พร้อมรับโล่ประกาศนียบัตรรางวัล กลุ่มยุวเกษตกรดีเด่น ยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2565 จากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ตั้งจุดบริการพักรถผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม

วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดตั้งจุดบริการพักรถ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน ริมถนนสายเชียงคำ-ปง เพื่อให้บริการแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่จะเดินทางไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26-27 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สพม.พะเยา นิเทศการสอน

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะนิเทศก์ ติดตามการจัดการเรียนการสอน สพม.พะเยา นำโดย นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการศึกษา และคณะ ซึ่งมากำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ วัดสันติสุข ตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันครูแห่งชาติ

วันที่ 16 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบเกียรติบัตรนักเรียน

วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 26 และกิจกรรมการแข่งขันแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 12 หัวข้อ "สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี สื่อกตัญญูกตเวทิตา ระดับภาค โดย นางสาวบุญรัตน์ อาชาวาสนา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันแต่งบทกวี ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 28 มกราคม 2566 นี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือกรุงเทพ โดยมีคุณครูณิชาภัทร ใจคำ และคุณครูพิมสิริ  อ่อนนวล เป็นครูผู้ฝึกสอน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน หลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ธกส.อบรมความรู้เรื่องการเงิน

วันที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนั่งดิน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนธนาคาร เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการเงิน การลงทุน รู้เท่าทันภัยทางการเงินในยุคดิจิตัล อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอด สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ในอนาคตต่อไป โดยทางธนาคารได้มอบรถจักรยานไฟฟ้า และผ้าห่มกันหนาวให้แก่โรงเรียนในโอกาสนี้อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษาครูณิชาภัทร ใจคำ

วันที่ 10 มกราคม 2566 ครูณิชาภัทร  ใจคำ  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี่้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทัศนศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2566 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ตลอดถึงได้เรียนรู้เรื่องราว วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งที่ได้พบเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทักษะชีวิตของนักเรียนในอนาคต  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ถวายพระพรชัยมงคลพระองค์ภา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมดัวยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องใบบุญดอกเหียง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันเจริญจิตภาวนา จากนั้นผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และลงนามถวายพระพร เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส เพื่อมอบของขวัญแก่นักเรียน โดยมีมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมลุ้นรางวัลมากมาย อาทิ Rummage Sale Games Yummy Street Food Parlor Games เป็นต้น  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26

วันที่ 13-20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา "ภูลังกาเกมส์ ครั้งที่ 26" โดยโรงเรียนของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  บาสเกตบอล และมวยสากลสมัครเล่น และในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนของเราได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มฯ ณ สนามกีฬาเพื่อมวลชน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา "ปันสุข"

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ปันสุข" ให้แก่นักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษาและมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบหมายให้ นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูทำพิธีมอบทุนแก่นักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปีเชียงคำรำลึก ซึ่งทุนการศึกษาปันสุขนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน อาทิ ดร.เกียรติศักดิ์  เตียวกุล  คุณกีรติ  ภาสศุภร ดร.พีรพงศ์  ตริยเจริญ พร้อมคณะดังรายชื่อแนบท้ายนี้  จำนวนทั้งสิ้น 101 ทุน เป็นเงินจำนวน 50,500 บาท ซึ่งมี คุณธีระยุทธ  กงเพชร และคุณครูรังสิต  สิงห์มหาไชย เป็นผู้ประสานงานทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนของเรามา ณ โอกาสนี้ด้วย ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพร้อมครอบครัวประสบความสุข  ความเจริญ มีความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงานสืบไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รายนามผู้สนับสนุนทุนการศึกษา "ทุนปันสุข"

14. คุณเอกพันธ์  ศิริวัฒนะ

15. คุณธนฉัตร  คมขำ

16. คุณธนากร  ลิมปนาธร

17. คุณธนา  ใยบัวตรง

18. คุณมงคล  ป้องจันทร์

19. ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย  ชูเสนอ

20. คุณสมชาย   จวงจันทร์

21. คุณรุ่งอรุณ   คำนิล

22. คุณสุทธิวุฒิ  เนตรศิริ

23. คุณภานุมาศ  บุญสมร

24. คุณสุมลรัตน์  อินทรีย์

25. คุณอนุพงษ์  ขันธสี

26. คุณธานินทร์   อินเกิด

27. คุณจันทรรัตน์  แก้วมณี

28. คุณปฐพล  เครือเพียกุล

29. คุณนิตกร  บัวเงิน

30. คุณพงษ์ธร  เกษศิระ

31. คุณอรรกร  ชูเนตร

32. คุณภาณุวัฒน์  ใสกระจ่าง

33. คุณสุรชัย  สิงห์เผ่น

34. คุณยุพิน  ศักดิ์จันทร์

35. คุณรังสรรค์  มูลขุนทศ

36. คุณอุทิศพร  ธิวะโต

37. คุณธัญรดี  ศรีเรือง

38. คุณสุวรรณ  ชัยขันธ์

39. คุณกิติศักดิ์  ชลคีรี

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  มอบหมายให้ นายบุญหัสบดี  อุดมรักษ์ และผู้แทนครูคณะสีฟ้า เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันวชิราวุธ

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าและลูกเสือไทย พร้อมพิธีเข้าประจำกองของลูกเสือ ระดับ ม.1 โดยมี นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One

นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ ให้แก่นักเรียนแกนนำ ระดับ ม.1-ม.5 จำนวน 70 คน เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลต่างๆ โดยโรงเรียนของเราได้เป็นตัวแทนเข้าการแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดน่าน จำนวน 13 รายการ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2565

นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2565 ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 40

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน "ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 40" ณ สนามกีฬาของโรงเรียน โดยมี นายรัตน์ คำใส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฝายกวาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

นวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดอบรมออกแบบสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้แก่คณะครูของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565 ต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ 70

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70  พร้อมกันนี้ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการอื่่นๆ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อีกทางหนึ่งด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ

ในวันที่ 19 ก.ย. 2565 นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

และนางธาราจันทร์  สินธุพรหม นางสาววรัญญา  ใจเขียว เด็กหญิงจิตราภา  ทองนุ่น ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ต่อสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 16-24 ก.ย.2565 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

วันที่ 8 กันยายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินคัดเลือกบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง โดยได้รับเกียรติจาก นายบำรุง  สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในการเข้ารับการคัดเลือกของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำทุกระดับชั้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการกิจกรรมอาเซียน และ To Be Number One ภายใต้แนวคิด "วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า อาเซียนก้าวไกล รวมใจ To Be Number One โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ STEM ศึกษา อาเซียนศึกษา การประกวดชุดรีไซเคิล  การประกวด To Be Number One Idol เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานห้องสมุดโรงเรียน จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ภายใต้แนวคิด "การอ่านจากสื่อสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข" ซึ่งได้รับความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมความรู้เรื่องกัญชา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกัญชา โดยได้รับเกียรติจาก นายรัตน์  คำใส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฝายกวาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ นายธวัชชัย ใจดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และแขกผู้เกียรติจากเทศบาล ชุมชน เข้าร่วมพิธี โดยมี พ.ต.ท.ธมน  คิดอ่าน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

MOU สถานศึกษาสีขาว

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาสีขาว กับหน่วยงานในชุมชน อาทิ เทศบาลตำบลฝายกวาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน เพื่อดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

Cover way บุญนิมิตร

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเปิดใช้งานหลังคาทางเดิน Cover Way "บุญนิมิตร"  โดยมี นายธวัชชัย  ใจดี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายรัตน์  คำใส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฝายกวาง พร้อมคณะให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 พระครูวิบูลนพการ  เจ้าคณะตำบลฝายกวาง เขต 1 ได้เมตตามอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จำนวน 21 คน เพื่อสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนเรา ทางโรงเรียนขอกราบอนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรีัยนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมินโรงเรียนสวย

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา นำโดย ผอ.ปิยะ  ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมคณะ ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมการจัดสภาพภูมิทัศน์ และบรรยากาศในการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมี นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นางกรุณรัตน์  ไชยสถานรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมทุกคน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะเนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

รับมอบเกียรติบัตรยุวเกษตรกร

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุกุล  สมฤทธิ์  นางสาวรัตดาภรณ์  หาญบุญศรี  และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร  สาขาสมาชิกยุวเกษตรกรและสาขากลุ่มยุวเกษตรกร ระดับจังหวัด ตามลำดับ และได้เข้ารับรางวัลจาก นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 ศกนี้

ค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp2022) โดยมีทีมเป็นนักศึกษาต่างชาติ กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ จำนวน 13 คน ร่วมจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

มอบทุนการศึกษา

วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 33 คน โดยเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูอนุกุล  สมฤทธิ์ และคุณครูชุติมา  กลิ่นหอม จำนวนทุนละ 500 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 16,500 บาท โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับคุณครูทั้งสองท่านไว้ ณ โอกาสนี้

เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 13 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยแบ่งคณะครูออกเป็นทีม เพื่อกระจายเยียมบ้านนักเรียนบ้านไกล ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงราย และน่าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และแสดงธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  โดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีทบทวนปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค์ 111 ปี เชียงคำรำลึก ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมแกนนำสมาชิก To Be Number One

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสมาชิก To Be Number One ให้แก่นักเรียนแกนนำของโรงเรียน จำนวน 50 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ และเป็นตัวแทนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน To Be Number ของโรงเรียน  รวมทั้งขยายผลความรู้ให้แก่นักเรียนคนอื่นๆ ในโอกาสต่อไป โดยมีคุณภราดร  วงศ์ไฝ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

รับการนิเทศาก สพม.พะเยา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งนำโดย ศน.อุไร  จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ และติดตามฯ พร้อมคณะ โดยมีคณะครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ศึกษาดูงาน OBECQA

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจำนวนหนึ่ง ศึกษาดูงานและร่วมสังเกตการณ์ การตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA  ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม และโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินรางวัลดังกล่าวในโอกาสต่อไป  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกถึงครูกวีเอกของไทยและของโลก โดยมี นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดยได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ เป็นอย่างดี  <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่  17 มิถุนายน 2565  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา"ต้นกล้าฝายกวาง" ให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี  อีกทั้งมีการแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติอีกด้วย<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันไหว้ครู

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้แสดงความยินดีกับ นางสาวชนิกา  คำมา ศิษย์ของโรงเรียน ในโอกาสคว้าเหรียญเงิน กีฬาแฮนด์บอล ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

อบรม TO BE NUMBER ONE

วันที่  9 มิถุนายน 2565  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2565 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ON PHAYAO)  กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียงของโรงเรียน โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องละ 5 คน และตัวแทนคณะสีอีก 30 คน เข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ ขยายผล และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และวิธีป้องกันจากยาเสพติดต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายรุ่งสุริยา  ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจาก สพม.พะเยา นำโดย นายสัมฤทธิ์  กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา และคณะศึกษานิเทศก์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมเรือนพักนอนของโรงเรียน  ภาคบ่าย โรงเรียนของเราได้ต้อนรับ ว่าที่ร้อยโททวีป  วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พะเยา ในโอโกาสมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้แก่ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม   <<ประมวลภาพกิจกรรม>>  

เว็บลิงค์ภายในโรงเรียน

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/

วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน

เว็บลิงค์การศึกษา

https://www.deep.go.th/
http://www.bll.in.th/Pages/Home
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
https://plus.google.com/103567827992037673258
http://edltv.thai.net/
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal

เว็บลิงค์ภายนอก

http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true

เว็บลิงค์สื่อทางการศึกษา

https://code.org/
https://makecode.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#
https://studio.aurasma.com/login
https://www.joomla.com/
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

เว็บไซต์ครูผู้สอน

https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUQ0w2R0daU0VISzQ4VUFGSDlYMEg4NVEyUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bNiT2YHGrk2c_WqMfDQWbkHsqrhsc7BFn3Frocn7kMVUOVpOM1RBM1NKSDk5TE1SR0xQWDlGOTJHSy4u

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

การบริหารเงินงบประมาณ

>> แผนการใช้งานจ่ายงบประมาณประจำปี

>> รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ

>> ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

>> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การป้องกันการทุจริต

>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

>> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

>> แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

>> รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน