จดหมายข่าวการนิเทศ ติดตามฯ

จดหมายข่าวประชุมอบรมพัฒนาฯของบุคลากร

เดือน พฤษภาคม  2566

เดือน มิถุนายน 2566

เดือน กรกฎาคม 2566

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ครูและนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดน่าน ภายใต้สโลแกน “

เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล” จำนวนทั้งสิ้น 218 รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 143 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 44 รายการ เหรียญทองแดง จำนวน 22 รายและ และเข้าร่วมจำนวน 9 รายการ เป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือ จาก 42 เขตพื้นที่การศึกษา

 และเป็นอันดับที่ 10 ของภาคเหนือ จากรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 10 รายการ ดังนี้

 1. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 โรงเรียนวัดบ้านมุง

 2. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-3 โรงเรียนวัดบ้านมุง

 3. คีตะมวยไทย ป.1-6 โรงเรียนบ้านวังโพรง

  4. ลูกเสือต้านยาเสพติด ป.1-3 โรงเรียนบ้านวังโพรง

 5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนบ้านน้ำปาด

  6. การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-3 โรงเรียนบ้านนาพราน

7. การแข่งขันวาดภาพระบายสี นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  ม.1-3 โรงเรียนบ้านนาพราน

8. หนังสือเล่มเล็ก ป.1-6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

9. วาดภาพระบายสี ม.1-3 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

10. การสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ ม.1-3 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์

โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ 

ขอแสดงความยินดีกับ​นักเรียน​ โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

ที่ได้ร่วมแข่งขันการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน​ ระดับภาคเหนือและทำคะแนนได้ในลำดับ​ ที่​ 1​ ของภาคเหนือได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในระดับประเทศในเดือนมกราคม​ 2566​ ที่กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำโดย ผอ.จักรกฤษ กราบกราน ครูอธรถพล กล้าวิกรณ์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี รับโล่รางวัล ประเภท "วิริยะ" จาก ดร.อโนทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพธี ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโป่งปะ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ของ สพฐ.

ขอแสดงความยินดีกับ รร.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา จากสพป.พิษณุโลก เขต2 ได้ลำดับที่ 7 ระดับประเทศ จาก40โรงเรียน ทั่วประเทศ การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา รร.นายร้อย จปร.

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรชณัฐมณฑน์ รัฐมนตรี โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และคุณครูศิริขวัญ นวลจำปา โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฏร์สามัคคี) สพป.พล 2 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสพฐ.ร่วมกับม.บูรพาในการเข้ารับการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และผ่านหลักสูตรโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสรชา มาเมือง ครูโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

รางวัลชนะเลิศ Un plugged coding ระดับประถมศึกษา ระดับภาคเหนือ และ

นางสาวฐิติมา เสือเถื่อน ครูโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รางวัลชนะเลิศ plugged coding ระดับประถมศึกษา ระดับภาคเหนือ

นวัตกรรมทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านน้ำพรม สพป.พล.2 นำร่อง ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม (แบบงดเอกสาร)

ขอบคุณการดำเนินงานของสถานศึกษา

ขอบคุณสถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินงานจนส่งผลให้ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 อยู่ในระดับดีเยี่ยม          ผลระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด

ขอขอบคุณโรงเรียนในโครงการ Connext ed จำนวน 29 โรงเรียนที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ครบ 100 % ตามหนังสือสพฐ.ที่ ศธ 04008/ว2834 ลว. 8 พ.ย. 2565

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวปไซต์