Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageนายคมกริช ไชยทองศรี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายจีระศักดิ์ ยาสโน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนางสาวนิศรา แสงทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญพิเศษ

:: แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ::

Carousel imageCarousel imageCarousel image

::: เอกสาร แนวทางการพัฒนา / แนวทางการเขียน SAR แนวใหม่ :::

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

::: เอกสารสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา :::

: แนวทางการประเมินคุณภาพนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 :

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
โดยใช้แนวคิด LS (Lesson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ)

Ls/PLC

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้แนวคิด LS
(Leson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ)

Ls/PLC

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้แนวคิด LS
(Leson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ)

Ls/PLC

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้แนวคิด LS
(Leson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ)

วิทยากร การสื่อสารสร้างความเข้าใจการประคุณภาพ โรงเรียนบ้านโคกหินกอง

วิทยากร การสื่อสารสร้างความเข้าใจการประคุณภาพ โรงเรียนบ้านคำสร้อย

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู บุคลากรในเครือข่าย โรงเรียนบ้านวังนอง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการติดตั้งสัญญานอินเตอร์เน็ต เขตตรวจรางการที่ ๑๑

::: ประมวลภาพกิจกรรม LS/PLC เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน :::

:: กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ด้วย เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Co5STEPs เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน :::

:: แกลลอรี่ภาพ ::

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image