:: แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ::

::: เอกสาร แนวทางการพัฒนา / แนวทางการเขียน SAR แนวใหม่ :::

📑เอกสารประกอบความรู้ IQA

::: เอกสารสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา :::

: แนวทางการประเมินคุณภาพนอกภายใต้สถานการณ์ Covid-19 :

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
โดยใช้แนวคิด LS (Lesson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ) 

Ls/PLC 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้แนวคิด LS
(Leson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ) 

Ls/PLC 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้แนวคิด LS
(Leson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ) 

Ls/PLC 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้แนวคิด LS
(Leson Study : การพัฒนาบทเรียนร่วมการ) 

วิทยากร การสื่อสารสร้างความเข้าใจการประคุณภาพ โรงเรียนบ้านโคกหินกอง

วิทยากร การสื่อสารสร้างความเข้าใจการประคุณภาพ โรงเรียนบ้านคำสร้อย

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู บุคลากรในเครือข่าย โรงเรียนบ้านวังนอง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการติดตั้งสัญญานอินเตอร์เน็ต เขตตรวจรางการที่ ๑๑

::: ประมวลภาพกิจกรรม LS/PLC เพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน :::

:: กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ด้วย เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Co5STEPs เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน :::

แหล่งเรียนรู้อื่น

Google Classroom     Google Meet               Google Forms

https://youtu.be/fxhgRyKff_g                     https://youtu.be/3HlmJLh-s_8                    https://youtu.be/eNKoa5zKe3s

https://youtu.be/pA-SM_r2Ia0                    https://youtu.be/CetetjLHQUk                       https://youtu.be/5p2JyLVB66w

https://youtu.be/AEgzGr9Hac0                                                                             https://youtu.be/zwLgmvdqok4

Google Sheets

https://youtu.be/9RWOMsPrSoA

Google Docs

https://youtu.be/911EH5g8C0Q

Google Slides

https://youtu.be/TOMOPBE8xEY

Google Jamboard

https://youtu.be/TkDcUhQ7HyI

Google Sites

https://youtu.be/cDf0GWYaNI0

https://youtu.be/R1eXdkyO7VA

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล1 - 4

https://youtu.be/Nkx6hWepGZY

https://youtu.be/33FLDLlsAeg

https://youtu.be/bTFPJSCtGmg

https://youtu.be/HzkbKYkhMF8


:: แกลลอรี่ภาพ ::