Ephitas - tyrimai

Vykdome fundamentinius ir taikomuosius tyrimus aplinkos inžinerijos srityje. Šie tyrimai paremti – ilgalaikiais hidrologiniais, morfometriniais ir meteorologiniais duomenimis bei modeliavimo programomis. Tai leidžia spręsti svarbiausius aplinkosaugos uždavinius vertinant žmonių ūkinės veiklos bei klimato kaitos poveikį aplinkai, pagrindžiant gamtosaugos priemones.

Tyrimų kryptys:

  • Lietuvos upių hidrologija;

  • klimato ir upių nuotėkio kaitos analizė;

  • ekstremalių hidrologinių reiškinių tyrimai;

  • ūkinės veiklos vandens telkiniuose poveikio aplinkai vertinimas bei gamtosaugos priemonių pagrindimas;

  • taršos sklaidos vandens telkiniuose tyrimai;

  • duomenų apie Lietuvos vandens telkinius kaupimas ir analizė.


Projektai:

2020-2021 m. „Vandens telkinių tyrimų, taršos šaltinių identifikavimo ir priemonių vandens telkinių būklei gerinti parengimo paslaugos“. Užsakovas Aplinkos apsaugos agentūra

2019-2022 m. "Renatūralizuotų upių atkarpų renatūralizavimo priemonių efektyvumo įvertinimas". Užsakovas Aplinkos apsaugos agentūra

2015-2016 m. „Jūros ir vidaus vandenų valdymo stiprinimas – II dalis“ (Aplinkos apsaugos agentūra), "Upių renatūralizacija". Užsakovas Grunto valymo technologijos, VšĮ

2009-2013 m. "Pakrančių nuogulų įtakos upių vandens kokybei įvertinimas ", vidinis finansavimas

2005-2006 m. "Nacionaliniu vandens turizmo trasu specialusis planas. Sprendiniai" (Valstybinis turizmo departamentas), "Lietuvos upių hidrologinė analizė įvertinant nacionalinių turistinių vandens maršrutų galimybes". Užsakovas VGTU

2002-2006 m. "Biogeninių medžiagų kaitos upių vandenyje tyrimai ir įvertinimas", vidinis finansavimas