รายชื่อผู้ตรวจประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์.pdf

ประชาสัมพันธ์

กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี 

ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม  2566  -  31 กรกฎาคม  2566

หลักสูตรที่เปิดสอน 2566 - วิศวกรรมศาสตร์.pdf

ประชาสัมพันธ์

รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

ปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี 

ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564


ประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน มคอ. ในระบบโปรแกรม TQF 

ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการบันทึก มคอ. ในระบบ TQF.pdf

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน มคอ. ในระบบโปรแกรม TQF 

ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วันที่ 8 - 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02 549 3598

https://www.engineer.rmutt.ac.th/