ประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน มคอ. ในระบบโปรแกรม TQF

ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทิน มคอ. ประจำปีการศึกษา 2564.doc

ประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน มคอ. ในระบบโปรแกรม TQF

ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ตรวจหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับคณะ.pdf

ประชาสัมพันธ์

กำหนดวันตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 - 5 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์

แจ้งปฏิทินการดำเนินการบันทึกข้อมูล มคอ. ในระบบโปรแกรม TQF

แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ในส่วนของ มคอ. 5/6 ภาคฤดูร้อน/2561 ตามปฏิทินซึ่งจะสิ้นสุด ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562และให้รีบดำเนินงาน มคอ.3/4 ภาคการศึกษา 1/2562 ตามปฏิทินสิ้นสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2562 ให้แล้วเสร็จ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 8 - 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษ.pdf

รายงานผลตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

ประจำปี 2561

รายงานผลตรวจประเมิน

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา

ประจำปี 2561

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 02 549 3598

https://www.engineer.rmutt.ac.th/