Schillerska på distans

En sida om distansundervisning för lärare på Schillerska

30/3 Hej

Tack för alla era fantastiska insatser i distansundervisningens tidevarv! Vi hör många mycket positiva saker om den undervisning som bedrivs.

Ambitionen att klasserna åtminstone ska få ett “Meet” per dag verkar uppfyllas med råge och vi känner oss trygga med att våra elever får den undervisning de har rätt till och som är möjlig i denna situation.

Vi vill ändå skicka med er några tankar på vägen som vi alla kan tänka på, även om vi kanske upprepar oss:

Det verkar som om både vi och eleverna upplever att de producerar mer nu när vi undervisar på distans. Både lärare och elever sitter numera hela dagarna framför datorn. Det är tröttande och stillasittande. Eleverna sitter dessutom hemma själva. Därför behöver vi i större utsträckning än när vi har dem i skolan värna om deras möjlighet till sociala kontakter efter skoltid. Kan vi undvika långa skrivuppgifter och läxor där eleverna också på kvällstid måste sitta framför datorn är det bra. Vissa saker måste de ju skriva, som gymnasiearbetet till exempel, men att då samtidigt få långa inlämningsuppgifter kan bli övermäktigt. Försök i möjligaste mån att hitta upplägg som går att hinna klart under lektionen.

När det gäller inlämningar och liknande vill vi också slå ett slag för att låta elever få möjlighet att skicka in muntliga svar/uppgifter då det för vissa elever blir väldigt betungande att skriva svar vid varje lektion. Detta kan göras antingen via en ljudinspelning eller en film på telefon som de lämnar in på Classroom eller i Google Meet.

Mvh

Skolledningen

Vad förväntas av mig som lärare?

Vi följer vårt ordinarie schema: Om du skulle haft en matematiklektion med NA17B på tisdag ska NA17B i möjligaste mån få en matematikuppgift att göra på tisdag. Då bibehåller vi en struktur som elever redan idag är bekanta och trygga med.

Uppgiften får gärna beräknas ta kortare tid än vad lektionstiden för att alla elever ska klara av att göra dem. Vad som fungerar och inte får vi prova oss fram. Det viktiga är att eleverna har något att arbeta med.

Varje lektion bör ha någon form av avstämning/utvärdering i slutet av lektionen där du stämmer av med eleverna hur arbete gått.

Var konkret. Ge mer än gärna exempel på vad du förväntar dig av eleven. Dela inte heller ut för stora uppgifter som sträcker sig över flera lektioner utan dela i så fall upp uppgifterna så att det blir tydligt vad eleverna ska hinna med under en lektion. Elevernas motivation hålls uppe om de vet konkret vad de ska göra. Bra råd att tänka på när du planerar din undervisning finns här.

Publicera uppgiften på ditt Google Classroom enligt den struktur som presenteras här nedanför och klassens planeringsdokument.

Planeringsdokumentet är viktigt för att stödfunktioner och vi lärare lättare ska kunna få en överblick av vad som förväntas av eleven nästkommande dag.

Uppgiften publiceras senast kl 17:00 dagen innan genomförande för att eleverna tillsammans med sina vårdnadshavare ska kunna planera nästkommande dag.

Länk till checklista "Har jag gjort det vi ska?"

Vi försöker efter behov fylla på med filmer och lathundar under fliken högst upp på sidan om olika tekniska funktioner och annat. Vill du tipsa dina kollegor? Har du gjort en film? Vill du ha en film om hur man gör något specifikt? Mejla Karin på karin.berg@educ.goteborg,se

Närvaro:

Elevernas närvaro registreras av läraren när eleverna har gjort den avstämningsuppgift/utvärdering i slutet av lektionen. Du kan också ta närvaro genom att ha upprop i tex Google Meet.

Hur ska vi använda Google Classroom?

Du ska använda de Classrooms du redan använder för din undervisning. Men för att det ska bli lättare för eleverna att hitta rätt har vi skapat en struktur som gör det enklare för eleverna att navigera under tiden för distansundervisningen. Den bygger på principen:

- Under fliken "klassuppgifter" har vi lärare samma struktur. Vi skapar ett "ämne" per lektion/dag som vi märker med dagens datum.

-En tydlig instruktion i början på varje uppgift. Som placeras under dagens datum eller ämne som det kallas i Classroom. Text funkar men det är värt att göra en skärminspelad film. Det är superlätt, se separat instruktion här.

-Någon sorts quiz, formulär, utvärdering eller inlämning i slutet på varje lektion. (Studier visar att det höjer effekten av distansstudier markant eftersom eleverna uppfattar att någon ser dem och deras arbete, oavsett om det är något de får feedback på eller inte.)

- När eleven gjort lektionens utvärdering registrerar läraren närvaro på hjärntorget.

Exempel på hur du bygger strukturen hittar du om du går med i detta Classroom: Koden s6fpxyv

Det finns också en film om hur du bygger vår gemensamma struktur på Classroom som du hittar här.

Att vara distanselev på Schillerska

Eleverna har fått en egen version av denna sida som du hittar här.

Så använder du Google Meet som lärare

För att inte mista den mänskliga kontakten så ska vi se till att någon gång per dag använda oss av Google Meet för att ha enkla videosamtal. Här finns instruktion på hur du använder verktyget med elever. Alla lärare behöver alltså inte använda Meet varje dag, men målet är ett eleverna har någon kontakt med skolan åtminstone en gång.

Om du vill ha ett Meet till en lektion så går du in i förväg och skapar ett samtal, kopierar hemsidesadressen till samtalet och lägger in det i ditt Google classroom.

Du kan också i förväg spela in en instruktion eller genomgång med hjälp av Google meet. Instruktion hittar du här Det finns även en film som du hittar här


Prov/Redovisningar

Självklart ställer denna situation till det extra för oss på alla sätt. Det vore fantastiskt om vi faktiskt kan komma dit att eleverna kan göra redovisningar inför sina klasskamrater över Google Meet, verktyget som presenteras nedan. När det kommer till prov får vi stället försöka se till att skapa hemtentor skrivna hemifrån i ChromEX. Hur du gör för att bifoga ett prov i ChromEX hittar du här. Var kreativa och delge även era kollegor om ni har kloka idéer på hur eleverna ska kunna examineras.

Externa tips:

UBF Digitalisering på distans

UBF har samlat sina resurser gällande undervisning på distans på ett ställe. Där hittar du också nummer till support och annan hjälp. Det finns också lite tips om distanspedagogik - saker att tänka på för att få kvalité i undervisningen som sker på distans.

Undervisning på distans- UBF

UR- Skola hemma experterna.

Det vi gör just nu är ju för de flesta av oss helt nytt. Utbildnings radion har därför i rekordfart skapat en ny serie som heter Skola hemma - experterna där innehållet bygger på lärarnas, eleverna och vårdnadshavarnas frågor. Du kan alltså påverka innehållet genom att mejla till programmet om du har frågor du vill att de ska ta upp.

Skolverkets råd om distans-undervisning

Skolahemma.se är en sida skapad på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR, för skolor att fungera som stöd att hantera konsekvenser av Corona-pandemin. Sidan upprätthålls av RISE. Sidan är levande och uppdateras timme för timme med nya resurser, material och råd beroende på händelseutvecklingen.

Behöver du hjälp?

Digitalsupport utbildnings-förvaltningen

Behöver du hjälp att komma igång eller stöter på problem får du gärna kontakta oss på telefon eller genom våra alternativa kommunikationskanaler till höger.

Telefon 031-367 00 50