Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมชี้แจงการตรวจรับสัญญาณเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การตรวจรับสัญญาณเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การตรวจสอบการติดตั้ง ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ฯลฯ พร้อมทั้งวิธีการรายงานการใช้รายเดือน โดยโรงเรียนต้องรายงานผลทั้ง 2 รายการให้ทางเขตรับทราบ ผ่านทางระบบ Google Form


ย้อนหลังการประชุมทางไกล DMC ปี 63

การประชุมชี้แจงอินเทอร์เน็ตของCluster 16

เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management Center 2020 : DMC ) ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียน DMC

แบบฟอร์มเก็บน้ำหนักส่วนสูง

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนพักนอน

*** ส่งเป็นหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณภายในวันที่ 3 ก.ค. 63 และส่งไฟล์ Excel ใน Mail : bussri581@gmail.com

❖ เด็กติด G ให้ออกรหัส G จากระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (แบบฟอร์ม G) (คลิกเข้าสู่เว็บไซต์) หลักฐานที่เกี่ยวข้องอับโหลดเมื่อได้รหัส G แล้วจึงนำไปกรอกในระบบ DMC (ศึกษารายละเอียด)

❖ เด็กเลข 13 หลักผิด โรงเรียนแก้ไขไม่ได้ ดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในโปรแกรม DMC หัวข้อ โรงเรียน > 2.7.9 อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน > โหลดเอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน เป็นไฟส์ Excel ลงมากรอกข้อมูล > และอัปโหลดส่งเมลพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ไปที่ bopp.dmc@gmail.com เพื่อให้สพฐ.ดำเนินการแก้ไขให้

โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร Smart Card(คู่มือ)

❖ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 63) (เข้าสู่ระบบ DMC)

❖ แนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศ (power point)

❖ การบันทึกข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ปีงบประมาณ 2563 (เข้าสู่ระบบ)

TOR-เช่าเน็ตของCluster 16-ครั้งที่ 2-1

การประชุมชี้เเจงการดำเนินการโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 3 เดือน(เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563)

คำสั่งเเต่งตั้งกรรมการตรวจรับการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน(เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2563)

รายชื่อครูแนบท้ายคำสั่งตรวจอินเทอร์เน็ต

หนังสือเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงตรวจรับสัญญาณเช่าใช้อินเทอร์เน็ต

บันทึกข้อมูลตรวจรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต

รายงานข้อมูลตรวจรับอินเทอร์เน็ตรายเดือน

เอกสารการประชุมชี้แจงของบริษัท True

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
การจัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนตามโครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์รับสัญณาณดาวเทียมของโรงเรียนในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 สพป.น่านเขต 1 ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน่าน ผอ. ปัญญา. พลเมืองดี และทีมงานวิทยาลัยเทคนิดน่านร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมบุคลากรของโรงเรียนตามโครงการตรวจซ่อมอุปกรณ์รับสัญณาณดาวเทียมของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้พิ้นฐานในการดูแลระบบ DLTV ในโรงเรียนการประชุมผ่านทางไกลผ่านโปรแกรม VROOM เรื่อง ชี้แจงโครงการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน(มิถุนายน-กันยายน 2563) ในวันที่ 15 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ผ่านลิงก์https://vroom.truevirtualworld.com/schoolNet_สพป
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนระหว่างสพป.น่าน เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด
การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference “การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปhttps://www.youtube.com/watch?v=Y-Rt7ZfiCbQ&feature=youtu.be
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารใหม่105 เรื่อง การประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1