Carousel imageCarousel imageCarousel image

ข้อมูลสารสนเทศ 2562

ตรวจรับ TV 49 นิ้ว

จองห้องประชุม (คลิ๊ก)

ประชุมพัฒนาศูนย์ข้อมูล(ฺBig data)

อบรมพัฒนาบุคลากรอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน

❖ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC 62) (เข้าสู่ระบบ DMC)

หนังสือราชการ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( Data Management Center 2019 : DMC ) ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ) ปีการศึกษา 2562 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียน DMC แบบฟอร์มเก็บน้ำหนักส่วนสูง แบบฟอร์มเก็บข้อมูล EFA (แบบฟอร์มเก็บข้อมูล M-Obec)

แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนพักนอน ส่งเป็นหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณภายในวันที่ 6 มิ.ย. 62 และส่งไฟล์ Excel ใน Mail : nanedu0701@obecmail.obec.go.th

❖ เด็กติด G ให้ออกรหัส G จากระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (ผ่านเว็บไซต์) (คู่มืออยู่หน้าเว็บไซต์) (คลิกเข้าสู่เว็บไซต์) เมื่อได้รหัส G แล้วจึงนำไปกรอกในระบบ DMC

❖ เด็กเลข 13 หลักผิด โรงเรียนแก้ไขไม่ได้ ดำเนินการดังนี้

ดาวโหลดแบบฟอร์มในโปรแกรม DMC หัวข้อ โรงเรียน>2.7.9 อับโหลดเอกสารยืนยันตัวตน> โหลดเอกสารขอแก้ไขบัตรประชาชน เป็นไฟส์ Excle ลงมากรอกข้อมูล > และอับโหลดส่งเมลพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน ไปที่ bopp.dmc@gmail.com เพื่อให้สพฐ.ดำเนินการแก้ไขให้

❖ โปรแกรมเครื่องอ่านบัตร Smart Card (คลิก ) (คู่มือ)

❖ แนวทางการบริหารข้อมูลสารสนเทศ (powerpoint)

หนังสือราชการจัดทำข้อมูล EMIS ปี 2562 (เข้าสู่ระบบ EMIS)

❖ หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน ที่ทำจากโปรแกรม EMIS (คลิก)

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลครูที่เข้าใหม่ (คู่มือการใช้งาน) (แบบฟอร์มคำสั่ง ให้ส่งใน Mail : nanedu0701@obecmail.obec.go.th)

❖ การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการดูแล บำรุงรักษา ระบบ lnternet ของโรงเรียน (คลิก) (ส่งรายชื่อครูเข้าประชุม)

(ข้อความ)

(ข้อความ)

(ข้อความ)

(ข้อความ)(ข้อความ)

(ข้อความ)

(ข้อความ)

(ข้อความ)