ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและงานประชุมวิชาการ

ทุนวิจัย

ชื่อทุน: ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน: มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ปิดรับข้อเสนอ: 15 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.ttsf.or.th/awards-activity/science-and-technology-research-grant/

งานประชุมวิชาการ

ชื่องานประชุม: 21st FERCAP International Online CONFERENCEกำหนดจัดงาน: 9 - 11 ธันวาคม 2564ปิดรับบทความ: 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1edIE77fDpPwfsVSQdS6dT6o76-qURQ-p/view?usp=sharing

ชื่องานประชุม: งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565กำหนดจัดงาน: วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ปิดรับบทความ: 18 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=23585

ชื่องานประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565กำหนดจัดงาน: วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดรับบทความ: 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://incbaa.kku.ac.th/home/conference/r/incbaa2022th

ชื่องานประชุม: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "EMPOWERING INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN THE NEXT NORMAL"กำหนดจัดงาน: วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับบทความ: 16 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://siamconferences.com/

ชื่องานประชุม: International Conference: International Security and the Environmentกำหนดจัดงาน: 20 - 21 เมษายน 2565ปิดรับบทความ: 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.pol.cmu.ac.th/blogs/research/news/conferences/1045.html?fbclid=IwAR3mnt84jlPvKz5qKbPG-TAbO_KLfXbmHO0Hq5DnJ4H0cQLivdBEK_K062s

E - Journal

Research Information

แผนและรายงานสรุปผล

เชิญส่งบทความวิชาการ

LINK แหล่งสืบค้น

การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการวิจัย