ดาวน์โหลด เอกสาร ประกอบ เสนอขอพระราชทาน คลิก

เอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

แนะนำบุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2565

นายกิตติศักดิ์ เพ่งเล็งดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา


นางสาวเมธาวี ศรีเมือง

วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นายปริญญา บุญหล้า

วิชาเอก ฟิสิกส์

นายปิยภัทร เพ่งเล็งดี

วิชาเอก พลศึกษา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2565