Úřední deska

Povinně zveřejněné informace

Přehled povinně zveřejněných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací, dále dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, způsobem umožňující dálkový přístup.

Úplný oficiální název

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace (dále jen DD)

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace provozuje svoji činnost

  • Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, č.j. 98/102 ze dne 16. 6. 2005 (uložena v DD)

  • Zákon č. 109 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

  • Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu DD Tišnov

Popis organizační struktury

PhDr. Hana Štrajtová

ředitelka Dětského domova Tišnov, příspěvkové organizace

Dana Warzechová

zástupkyně ředitelky Dětského domova Tišnov, příspěvkové organizace (řídí provozní úsek, zastupuje ředitelku v době nepřítomnosti)

Mgr. Kamila Cermanová

vedoucí vychovatelka (řídí pedagogický úsek)

Kontaktní údaje pracoviště

Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 1685, 666 01 Tišnov

549 410 200

telefon

549 410 205

telefon kancelář

pijxcvg

datová schránka

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

3033641/0100

číslo bankovního účtu

70 285 772

IČO

610 250 981

RED-IZO

Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů můžete zjistit rozkliknutím odkazu vpravo.

Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Osobně v Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, Purkyňova 1685, nebo dálkovým přístupem na výše uvedené kontakty.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.


Dětský domov, Tišnov, Purkyňova 1685

Přehled nejdůležitějších předpisů

Podle nich Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  • Zákon č. 109 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů

  • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů.

V Tišnově dne 18. 11. 2021

PhDr. Hana Štrajtová – ředitelka DD Tišnov