Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace

O nás

Okresní dětský domov v Tišnově byl založen v roce 1933 jako koedukované zařízení s kapacitou 15 dětí. Z nevyhovujících prostor byl domov v roce 1952 přemístěn do jiné budovy a kapacita byla navýšena na 25 dětí. Po roce 1989 byl objekt navrácen původním majitelům a dětský domov se přestěhoval v roce 1999 do nové budovy v klidné a velmi pěkné lokalitě. Okolí domova tvoří historická budova nemocnice s parkem, rodinné vilky a ovocný sad Sychrák, chráněná oblast na území města Tišnova. Objekt je současně umístěn nedaleko středu města a některých škol, které děti navštěvují.

Kapacita domova je stanovena na 32 dětí. U většiny dětí byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, jedná se převážně o poruchy učení. U několika dětí byla diagnostikována lehká mentální retardace a psychiatrická diagnóza. Všechny děti jsou sociálně znevýhodněny. Vzhledem k celkem širokému spektru speciálních potřeb našich dětí je vzdělávání a péče v domově organizována tak, aby docházelo k reedukaci jejich postižení. Vychovatelé jsou v úzkém kontaktu s učiteli, kteří děti vzdělávají, ale také s pracovníky pedagogických poradenských zařízení. V průběhu každodenní školní přípravy jsou s dětmi procvičovány problémové předměty, je rozvíjeno smyslové vnímání a prováděna logopedická péče. Konkrétní zaměření a metody práce jsou obsahem adaptačních plánů   pro nové děti a individuálních výchovných plánů rozvoje, které jsou vypracovány pro každé dítě. Tyto dokumenty sestavují vychovatelky podle aktuálního stavu dítěte a doporučení specialistů z oblasti pedagogických i medicínských oborů.

Citlivá aplikace pedagogických zásad prostřednictvím různorodých forem a metod práce vede k naplňování cílů vzdělávání. Jejich prostřednictvím bychom chtěli dosáhnout toho, aby naše děti vstoupily do samostatného života jako sebevědomí, vzdělaní jedinci, schopni zapojení do společnosti. Významným aspektem vzdělávání v našem domově je co nejvyšší míra eliminace možných následků sociálního znevýhodnění, zejména citové deprivace.