โรงเรียนดรุณพัฒน์

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ทั้งโรงเรียน

     เปิดสอนในระดับเตรียมประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   (Pre G.1 , G.1 - G.12)   สอนโดยครูต่างชาติในวิชาหลัก ได้แก่ English Math Science Computer Health Geography   สาระการเรียนรู้อื่นๆสอนโดยครูไทย  เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมีการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูผู้เชี่ยวชาญ

       ในแต่ละห้องเรียน มีคุณครูที่ปรึกษาทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ประสานงานร่วมกันดูแลนักเรียน  ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น นักเรียนห้องละไม่เกิน  25  คนในระดับชั้นประถมศึกษา  นักเรียนห้องละไม่เกิน  30  คนในระดับชั้นมัธยมศึกษา