โรงเรียนดรุณพัฒน์

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ทั้งโรงเรียน

เปิดสอนในระดับเตรียมประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Pre G.1 , G.1 - G.12) สอนโดยครูต่างชาติในวิชาหลัก ได้แก่ English Math Science Computer Health Geography สาระการเรียนรู้อื่นๆสอนโดยครูไทย เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา เป็นต้น รวมทั้งมีการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูผู้เชี่ยวชาญ

ในแต่ละห้องเรียน มีคุณครูที่ปรึกษาทั้งครูไทยและครูต่างชาติ ประสานงานร่วมกันดูแลนักเรียน ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น นักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คนในระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียนห้องละไม่เกิน 30 คนในระดับชั้นมัธยมศึกษา