Centre du développement pour le français de Chiang Raï

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงราย

ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ !


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่าข่าวและเล่านิทาน
(ระดับจังหวัด) ปีการศึกษา 2565 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเขียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย !

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงราย !

การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันคลิปวีดีโอเล่าข่าวและเล่านิทาน (ระดับจังหวัด) ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

Mrs. Flavie LEPOUTRE กรรมการชาวฝรั่งเศส จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อ.ดร จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยพะเยา

ครูมัทนา เกตุสิงห์น้อย ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสอนภาษาฝรั่งเศส

[OFFRE D'EMPLOI - Professeur de français] / รับสมัครครูฝรั่งเศส (ชาวฝรั่งเศส)

Ecole Damrongratsongkroh, Chiang Raï, recherche un professeur de français, travailler à plein temps pour les cours de français.

Les candidats seront de nationalité française, ou si possible francophone.

Candidature (comprenant lettre de motivation, CV, copie des diplômes et attestations de travail)
à envoyer à cheewan@damrong.ac.th

... Plus d'informations, contactez à l’adresse cheewan@damrong.ac.th.

A LA UNE !

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้ต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู พร้อมด้วยภรรยา และคณะทำงานจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และผู้ช่วยที่ปรึกษาทูตฝ่ายความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเข้าพบคณะผู้บริหาร
หารือความร่วมมือในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากสถานทูตฝรั่งเศส พบปะคณะครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จังหวัดเชียงราย

การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2564

โดยมีนักเรียนจากจังหวัดเชียงราย - พะเยา เข้าร่วมการสอบวัดระดับ ปีการศึกษา 2564 และนักเรียนที่ลงทะเบียนสอบในปีการศึกษา 2563
ดำเนินการจัดสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตามมาตรการ
ทางสาธารณะสุข

Pourquoi apprendre le français ?

ทำไมต้องเรียนภาษาฝรั่งเศส ไปดูกันเลยคร้าบบบบ :)

สารจากเลขาศูนย์ฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยในทุกซีซั่นและอย่าลืมทบทวนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับ เริ่มจากคลิปนี้ที่นำเสนอคำศัพท์สำนวนเกี่ยวกับโรค Covid-19 ที่น่าสนใจมากๆเลยครับ ลองชมดูนะครับ

M. Cheewan