Assyrian

EMERGENCY UPDATES:

ܒܘ݂ܬ ܗܵܕܵܪܬܵܐ ܩܵܐ ܗܵܘܵܐ ܩܲܪܝܼܪܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ، ܟܠ ܥܒ̣ܵܕ̤̈ܐ ܘܛܐ̣̇ܠܝܵܬ̤̈ ܐ ܕܒܵܬܪ ܡܕܪ̣̇ܫܬܵ ܐ ܦܝܫܹܐ ܝ̣ܢܵܐ ܒܛܝܼܠ̤̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܬܠܵܬܼܒܫܲܒܵܐ، 29 ܟܵܢܘ̣ܢ ܐ݉ܚܵܪܵܝܵܐ 2019

ܒܣܵܒ̣̇ܒ ܕܗܵܘܵܐ، ܡ̣̇ܕܪ̣̇ܫܬܵ ܐ ܒܸܬ ܦ̣̇ܝܫܵܐ ܕܒ̣ܪܬܵܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܪܒܲܥܒܫܲܒܵܐ، 30 ܟܵܢܘ̇ܢ ܐ݉ܚܵܪܵܝܵܐ 2019

ܡ̣̇ܕܪ̣̇ܫܬܵ ܐ ܘܟܠ ܥܒ̣ܵܕ̤̈ܐ ܘܛܐ̣̇ܠܝܵܬ̤̈ ܐ ܕܒܵܬܪ ܡܕܪ̣̇ܫܬܵ ܐ ܦܝܫܝܢܵܐ ܒܲܛܝܼܠ̤̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚ̣̇ܡ̤ܫܒܫ̣̇ܒܵܐ 31 ܟܵܢܘ̇ܢ ܐ݉ܚܵܪܵܝܵܐ 2019

ܩܘ̣ܕܡܹܐ، ܥܪܘ̇ܒ̣ܬܵ ܐ 1 ܒܫܒ̣̇ܛ 2019 ܡ̣̇ܕܪ̣̇ܫܬܵ ܐ ܒܸܬ ܫ̣̇ܪܝܵܐ ܕ̣̇ܪܢܓ ܒܣܵܥܬ 9:40 ܩ̣̇ܝܕ̣̇ܡܬܵ ܐ ܒܣܵܒܒ ܥܝܼܛܠܘܼܬܼܵܐ ܒܓܵܘ ܦܵܣܵܬ

ܕܡ̣̇ܕܪ̣̇ܫܬܵ ܐ. ܐ̣̇ܣܟܘܠܵܝ̤̈ܐ ܓܵܪܝܓ ܫ̣̇ܠܡ̤̈ܐ ܠܚܘ̣ܪܙܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܝܫ ܡܘܦܠܝܟ̣ܐ ܩܵܐ ܫ̣̇ܪܝܬܵ ܐ ܕ̣̇ܪܢܓ.

Liaison Contact Information

Souzan Barkho

SouBar@d219.org

847-626-2445

Marosa Kachaochana

MarKac@d219.org

847-626-2463

Janeet Askharia

JanAsk@d219.org

847-626-2478

Important School Procedures


Important Information / Forms