Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s.

se na území Zlínského kraje dlouhodobě zabývá problematikou života lidí zasažených stigmatem zdravotního postižení. V souladu s úpravami právních předpisů pak od roku 2007 poskytuje pro tuto širokou cílovou skupinu odborné sociální poradenství. Od roku 2015 dále se zaměřením na lidi se ztrátou sluchu rozšířilo spektrum realizovaných sociálních služeb o tlumočnickou službu a sociálně aktivizační službu.

Bližší informace jsou zde: Naše sociální služby

Péče o lidi, kteří jsou sociálně oslabeni z důvodu nemoci, respektive důsledků zdravotního postižení našla v České republice formální oporu také v občanském hnutí (původně Svaz invalidů, následně Sdružení zdravotně postižených, Národní rada osob se zdravotním postižením v ČR), které pro odpovídající praktickou aplikaci své činnosti zřizovalo síť služeb servisního charakteru, které jsou dnes označována jako centra pro zdravotně postižené.

Centrum pro zdravotně postižené působí ve Zlínském kraji samostatně od 1. 1. 2003, kdy bylo Sdružením dle zákona č. 83/1990 Sb. V roce 2013 došlo ke změně právního statutu Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje z původního občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Tato změna je svázána se změnou právního předpisu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, respektive předpisu č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zakladatelem Centra byl v roce 2013 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.

Aktuální informace o organizaci a její struktuře jsou zde: O organizaci