นายมรกต อนุเคราะห์

ผู้อำนวยการ

สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 112

นายสมพงษ์ บุตรวัน

รองผู้อำนวยการ

สพป.เชียงราย เขต 4

053-795-431 ต่อ 118

bootwan3@gmail.comนางสาวยุพิน บุญประเสริฐ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา