ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

นายสถาวร  ใจจุมปา

รองผู้อำนวยการ

ดร.จิตรดา ไชยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 และดำเนินพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองประธานกรรมการอำนวยการฯ คณะครูที่ปรึกษา และสมาชิก อกท.หน่วยเชียงราย ร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 และพิธีรับสมาชิกใหม่ อกท.หน่วยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2567)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มพืชไร่-นา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งมีการนำเสนอแผนการบริหารสถานศึกษา แผนการทำนาเศรษฐกิจ และการทำแปลงเมล็ดพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่นของของสถานศึกษา ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และดินผสมหมักใบก้ามปูพร้อมปลูก ชมการสาธิตคัดเลือกเมล็ดพันธ์แบบข้าวเปลือก/ข้าวสาร การเพาะเมล็ดลงถาด เยี่ยมชมโรงสีข้าวและการแพ็คบรรจุภัณท์ข้าวสูญญากาศ  พร้อมทั้งชมการจัดการแปลงปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี (โดรน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงานด้านการเกษตรไว้ว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรคือ น้ำ  การบริหารน้ำให้ดีส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้น มองถึงความต้องการของคนในพื้นที่และสังคม  และเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ให้มูลค่าสูง บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห้ามหยุดพัฒนา ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า หากหยุดพัฒนาก็เท่ากับถอยหลัง ดังนั้น ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน"


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร หัวหน้างานทะเบียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย