คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

นายสถาวร  ใจจุมปา

รองผู้อำนวยการ

ดร.จิตรดา ไชยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดี อกท.หน่วยเชียงรายได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะ ดังนี้

1. สาขาบริหารธุรกิจ ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน ประเภททีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง

2. สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนหย่อมประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง

3. สาขาพืชศาสตร์ ทักษะการเพาะเห็ด ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง

4. สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง

5. สาขาศิลปเกษตร ทักษะการจัดสวนถาด ประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญทอง

6. กิจกรรมคณะกรรมการการดำเนินงาน การแข่งขันไก่อบฟาง ประเภททีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย


จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย