ข่าวรับสมัครงาน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

นายสถาวร  ใจจุมปา

รองผู้อำนวยการ

ดร.จิตรดา ไชยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2567)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มพืชไร่-นา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งมีการนำเสนอแผนการบริหารสถานศึกษา แผนการทำนาเศรษฐกิจ และการทำแปลงเมล็ดพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่นของของสถานศึกษา ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และดินผสมหมักใบก้ามปูพร้อมปลูก ชมการสาธิตคัดเลือกเมล็ดพันธ์แบบข้าวเปลือก/ข้าวสาร การเพาะเมล็ดลงถาด เยี่ยมชมโรงสีข้าวและการแพ็คบรรจุภัณท์ข้าวสูญญากาศ  พร้อมทั้งชมการจัดการแปลงปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี (โดรน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงานด้านการเกษตรไว้ว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรคือ น้ำ  การบริหารน้ำให้ดีส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้น มองถึงความต้องการของคนในพื้นที่และสังคม  และเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ให้มูลค่าสูง บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห้ามหยุดพัฒนา ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า หากหยุดพัฒนาก็เท่ากับถอยหลัง ดังนั้น ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน"


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร หัวหน้างานทะเบียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงราย พร้อมนางสาวเมทินี ปัญญาฟู หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายสมชาย วงศ์สาม ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยเชียงราย และนางสาวพรรณรพี ธนรพิพรรณ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาฯ นำสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รองประธานอำนวยการฯ และคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยเชียงราย นำสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ทาดีโดม (โดมชั่วคราว) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ


การแข่งขันทักษะสาขาพืชศาสตร์ ”ทักษะการเพาะเห็ด“ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” ผลงานของนางสาวดารารัศมี ทองแก้วกันทร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยนางสาวธนาภรณ์ มาลี และนางสาวรัตนา ต๊ะต้องใจ  ครูผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาการแข่งขันทักษะการเพาะเห็ดครั้งนี้

ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ


การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม“ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ผลงานของนายอาต้า โซคากุ นายตอง อาจอกู่ และนายอาเชอ อายิกู่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยนายบวร ชัยถาวร  ครูผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาการแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อมครั้งนี้

…ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันไก่อบฟาง“ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” ผลงานของนายจะสอ ลาหู่นะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และนายต่ง แสนท้าว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ โดยนายสมชาย วงศ์สาม นางสาวพรสุดา มูลกาศ และนายชยพล ซาวคำเขตร์ ครูผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาการแข่งขันไก่อบฟางครั้งนี้

ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย