ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

นายสถาวร  ใจจุมปา

รองผู้อำนวยการ

ดร.จิตรดา ไชยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2567)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มพืชไร่-นา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งมีการนำเสนอแผนการบริหารสถานศึกษา แผนการทำนาเศรษฐกิจ และการทำแปลงเมล็ดพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่นของของสถานศึกษา ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และดินผสมหมักใบก้ามปูพร้อมปลูก ชมการสาธิตคัดเลือกเมล็ดพันธ์แบบข้าวเปลือก/ข้าวสาร การเพาะเมล็ดลงถาด เยี่ยมชมโรงสีข้าวและการแพ็คบรรจุภัณท์ข้าวสูญญากาศ  พร้อมทั้งชมการจัดการแปลงปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี (โดรน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงานด้านการเกษตรไว้ว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรคือ น้ำ  การบริหารน้ำให้ดีส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้น มองถึงความต้องการของคนในพื้นที่และสังคม  และเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ให้มูลค่าสูง บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห้ามหยุดพัฒนา ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า หากหยุดพัฒนาก็เท่ากับถอยหลัง ดังนั้น ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน"


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร หัวหน้างานทะเบียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย