ข่าวรับสมัครงาน

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

นายสถาวร  ใจจุมปา

รองผู้อำนวยการ

ดร.จิตรดา ไชยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงราย พร้อมนางสาวเมทินี ปัญญาฟู หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นายสมชาย วงศ์สาม ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยเชียงราย และนางสาวพรรณรพี ธนรพิพรรณ ผู้ช่วยครูที่ปรึกษาฯ นำสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  รองประธานอำนวยการฯ และคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.หน่วยเชียงราย นำสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ในวันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ทาดีโดม (โดมชั่วคราว) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ


การแข่งขันทักษะสาขาพืชศาสตร์ ”ทักษะการเพาะเห็ด“ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” ผลงานของนางสาวดารารัศมี ทองแก้วกันทร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยนางสาวธนาภรณ์ มาลี และนางสาวรัตนา ต๊ะต้องใจ  ครูผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาการแข่งขันทักษะการเพาะเห็ดครั้งนี้

ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ


การแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อม“ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2

ผลงานของนายอาต้า โซคากุ นายตอง อาจอกู่ และนายอาเชอ อายิกู่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาพืชศาสตร์ โดยนายบวร ชัยถาวร  ครูผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาการแข่งขันทักษะการจัดสวนหย่อมครั้งนี้

…ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันไก่อบฟาง“ ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” ผลงานของนายจะสอ ลาหู่นะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และนายต่ง แสนท้าว นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ โดยนายสมชาย วงศ์สาม นางสาวพรสุดา มูลกาศ และนายชยพล ซาวคำเขตร์ ครูผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษาการแข่งขันไก่อบฟางครั้งนี้

ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย