ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรี สุนทรชัย   ศรีโบราณ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

นายสถาวร  ใจจุมปา

รองผู้อำนวยการ

ดร.จิตรดา ไชยเลิศ

รองผู้อำนวยการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีพุทธศักราช 2567 ”การศึกษาน้ำมันหอมระเหยจากกัญชงโดยใช้วิธีการกลั่น 3 รูปแบบ ที่มีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและกายภาพ“ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ มาตรฐานเหรียญทอง ร่วมส่งกำลังใจให้กับผลงานของทีมพี่ๆ ปวส. แข่งขันต่อในระดับภาคเหนือกันค่ะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาววลัยรัตน์ ปีทาลาด หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนางพรพิมล กณะบุตร หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นำนายอนุภาพ ภิระบรรณ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/2 แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และนางสาวนาแตะ ลาหู่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2/3 แผนกอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด (รายปีการศึกษา 2566) สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐจังหวัดเชียงราย โดยได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินให้ทีมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายได้รับอันดับที่ 3 จากการเข้าร่วมประเมิน 8 สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาภาครัฐจังหวัดเชียงราย และเพื่อให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับภาคต่อไป การนี้ ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมการประเมินในระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ ลานอเนประสงค์ และห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อมนางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเยาวชนอาชีวศึกษา สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะเยาวชนอาชีวศึกษาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2.สร้างทักษะความกล้าคิดวิพากษ์คิดอย่างเป็นระบบ 3.สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหามีความยืดหยุ่นทางความคิด 4.สร้างทักษะการริเริ่มความคิดใหม่ๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย โดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย มอบหมายนางสาวภัทรพร วงศ์ชัย หัวหน้างานพยาบาล และคณะครูประจำหอพักนักเรียน ติดต่อประสานงานหน่วยงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมกก พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลริมกก (อสม.ตำบลริมกก) ให้ความช่วยเหลือในการปูพรมพ่นหมอกควันเฉพาะจุดพื้นที่เสี่ยง เนื่องด้วยสถานการณ์ การระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณหอพักนักเรียนหญิง และหอพักนักเรียนชาย  ในวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ บริเวณหอพักนักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


ว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนเทคนิค - วิชาชีพ แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมวิถีเกษตรพอเพียง แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร “ฐานการเรียนรู้มูลไส้เดือนสร้างรายได้” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 และดำเนินพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รองประธานกรรมการอำนวยการฯ คณะครูที่ปรึกษา และสมาชิก อกท.หน่วยเชียงราย ร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 และพิธีรับสมาชิกใหม่ อกท.หน่วยเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 


พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

วันนี้ (วันที่ 18 มีนาคม 2567)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมฟาร์มพืชไร่-นา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งมีการนำเสนอแผนการบริหารสถานศึกษา แผนการทำนาเศรษฐกิจ และการทำแปลงเมล็ดพันธ์ ผลิตภัณฑ์เด่นของของสถานศึกษา ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และดินผสมหมักใบก้ามปูพร้อมปลูก ชมการสาธิตคัดเลือกเมล็ดพันธ์แบบข้าวเปลือก/ข้าวสาร การเพาะเมล็ดลงถาด เยี่ยมชมโรงสีข้าวและการแพ็คบรรจุภัณท์ข้าวสูญญากาศ  พร้อมทั้งชมการจัดการแปลงปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี (โดรน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงานด้านการเกษตรไว้ว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเกษตรคือ น้ำ  การบริหารน้ำให้ดีส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งต้องมองภาพให้ใหญ่ขึ้น มองถึงความต้องการของคนในพื้นที่และสังคม  และเลือกปลูกพืชพันธุ์ที่ให้มูลค่าสูง บริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ห้ามหยุดพัฒนา ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า หากหยุดพัฒนาก็เท่ากับถอยหลัง ดังนั้น ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนตน"


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อม ดร.สถาวร ใจจุมปา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.จิตรลดา ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวกาญจนา เขื่อนเพชร หัวหน้างานทะเบียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 

จดหมายข่าว

วีดีโอแนะนำวิทยาลัย