ระบบประเมินการสอนและประเมินรายวิชาชั้นปรีคลินิก

ปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินการสอนและประเมินรายวิชา

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3

เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์และรายวิชา เป็นประจำทุกภาคการศึกษา

[แจ้งประกาศนักศึกษา]


  • 18/11/2560 ประเมินการสอน ชั้นปีที่ 3 จะเปิดระบบจนถึงวันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 23:59 น. START HERE
  • 18/11/2560 ประเมินรายวิชา ชั้นปีที่ 3 จะเริ่มเปิดระบบวันที่ 20 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จนถึงวันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 23:59 น. START HERE
  • 18/11/2560 นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 สามารถตรวจสอบสถานะการประเมินการสอนและรายวิชาได้แล้ว !! CHECK HERE
  • 17/11/2560 นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 สามารถตรวจสอบสถานะการประเมินการสอนและรายวิชาได้แล้ว !! CHECK HERE

Q & A

Q1: ทำไม ถึงต้องมีระบบประเมินการสอนและประเมินรายวิชาชั้นปรีคลินิกของคณะฯ ?

A1: เนื่องจาก ระบบประเมินการสอนและประเมินรายวิชาของคณะฯ ออกแบบมาให้้สอดคล้องกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ทั้งนี้ ก็ยังคงระบบ CMHE ของมหาวิทยาลัยฯ ไว้ (แต่ ขอให้นักศึกษายึดระบบประเมินของคณะฯ เป็นหลักก่อน)


Q2: ทำไม ถึงต้องประเมินการสอนของอาจารย์ ด้วย ?

A2: เพราะ ให้อาจารย์ทุกคนทราบถึง Feedback (ผลป้อนกลับ) จากนักศึกษา

เพื่อนำผลการประเมินมาใช้พัฒนา เทคนิคการสอน สำหรับอาจารย์แต่ละท่าน + ใช้วางแผนการสอน ในปีการศึกษาถัดไป

ดังนั้น การประเมินการสอนจึงมีความสำคัญมาก ๆ ครับ

หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ

กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่:

นายวุฒิพงศ์ สุวรรณนิตย์ ห้องฝ่ายวิชาการ ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หรือทางอีเมล: eval.medpnu@gmail.com