Clinical Research Division

ฝ่ายวิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น (KKH-CRD) 

(Updated 2 April 2021) 

โรงพยาบาลขอนแก่นก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้เปิดให้บริการเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 เป็นมากกว่า 6 ทศวรรษที่โรงพยาบาลขอนแก่นได้พัฒนาการบริการเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทย ดังวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม การวิจัยทางคลินิกถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของโรงพยาบาลขอนแก่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ในปี 2558 ได้มีการจัดตั้งฝ่ายวิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น หรือ KKH-CRD ขึ้นเพื่อรองรับงานวิจัยทางคลินิก และงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเหล่านั้นเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย KKH-CRD จึงได้จัดทำ "แนวทางการทำงานของฝ่ายวิจัยทางคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น" ซึ่งในแนวทางดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ (i) แนวทางการทำงาน และ (ii) ขั้นตอนการทำงาน

KKH-CRD Announcement.pdf

ประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องการดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลขอนแก่น

เอกสารด้านล่าง คือประกาศโรงพยาบาลขอนแก่น เรื่องการดำเนินโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อทดแทนประกาศเดิม ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของนักวิจัย และฝ่ายวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์และสถานที่ มีผลบังคับใช้หลังการลงนามโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ประกาศ CRD ฉบับใหม่.pdf

ประกาศมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์

ประกาศมูลนิธิ.pdf

CONTACT INFORMATION: 

E-mail: kkhcrd@gmail.com 

ผู้ประสานงาน นางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ  096-331-9790


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานชั่วคราว ฝ่ายวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Division) 

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

การติดต่อเพื่อส่งและรับเอกสารจาก KKH-CRD

เมื่อทาง PI หรือ CRO/sponsor ต้องการดำเนินการด้านเอกสารผ่าน KKH-CRD ให้ติดต่อส่งเอกสารโดยตรงที่ นางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ และเมื่อ KKH-CRD ดำเนินการด้านเอกสารแล้วเสร็จ ให้ทาง PI หรือ sponsor/CRO ติดต่อลงนามเพื่อรับเอกสารกลับจาก นางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ เช่นเดียวกัน โปรดทำการนัดก่อนส่งและรับเอกสารกลับล่วงหน้าเสมอ และจะต้องมีการลงรับเอกสารและลงส่งเอกสารเสมอ (ในส่วนของเอกสารการทำเรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยจาก KKH-CRD ให้ดู section ถัดไป)

การสั่งจ่ายเช็คค่าดำเนินโครงการวิจัยโดย SPONSOR/CRO

การทำเรื่องเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยจากมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์

การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยของแต่ละโครงการ จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินผ่านมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ ซึ่งได้ปรับปรุงจากเดิมให้รวดเร็วขึ้น จากเดิมเดือนละครั้งให้เป็นได้มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และสามารถทำได้ภายใน 5 วันหลังจากที่มีเงินโครงการวิจัยเข้าบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ของมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ และเอกสารการเบิกสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจุบันได้มูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ได้นำระบบ SCB Business ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. แจ้ง KKH-CRD ผ่านทาง kkhcrd@gmail.com โดย PI หรือ sponsor/CRO  และส่งใบแจ้งหนี้ (invoice) ที่สอดคล้องกับเช็คสั่งจ่ายมูลนิธิแพทยศาสตรพิพัฒน์ มายัง KKH-CRD

2. PI จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารการขึ้นเช็ค

3. เมื่อ KKH-CRD ดำเนินการด้านเอกสารการเบิกเงินแล้วเสร็จ KKH-CRD จะติดต่อให้ PI มาลงนามในเอกสารรับเงินที่ นางสาวฐปนรรฆ์ คมวัชระ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนม์พรรษา โรงพยาบาลขอนแก่น เบอร์  096-331-9790 ในวันและเวลาทำการ โดยขอให้ท่านเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางการรับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่สามารถมาลงนามด้วยตนเอง ให้ท่านมอบอำนาจแก่ตัวแทนของท่านเพื่อดำเนินการแทน โดยลงนามในเอกสารมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารที่ทางการรับรองทั้งของท่านและตัวแทนของท่าน พร้อมลงนามรับรองเอกสารสำเนา (download ใบมอบอำนาจ) ทาง KKH-CRD จะไม่ดำเนินการขั้นต่อไปหากเอกสารไม่ครบ

4. เมื่อ KKH-CRD ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของท่านที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนแล้วและแจ้งไปยังมูลนิธิแพทยศาสตร์พิพัฒน์เพื่อดำเนินการจ่ายเข้าสู่บัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ที่เป็นชื่อของ PI เท่านั้น