EMMB

Escola de Música Moderna de Badalona

A partir del 23 de novembre es reprenen les classes presencials.


Provisionalment amb la restricció del màxim de sis alumnes per grup.


Seguirem informant de les novetats en els propers dies.


Els horaris de secretaria tornen a ser els de sempre a partir del dilluns 23 de novembre.


Els podeu consultar aquí els horaris de secretaria.Accés a l'EMMB

Concerts a l'EMMB!


Els concerts es reprenen. Rebreu informació de la programacióTota la informació actualitzada la podeu trobar aquíSubscriu-vos al Butlletí dels actes de l'EMMB i del Conservatori

MAIL INCIDÈNCIES i DUBTES COVID-19

Per informar de qualsevol incidència o per preguntar qualsevol dubte relacionat amb la COVID-19

Protocol Covid-19

PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA

EMMB

PLA D’ACTUACIÓ BÀSICA I PROVISIONAL PER AL CURS 2020/21


1.- PREÀMBUL

El Patronat de la Música de Badalona , seguint les instruccions del Departament d’Educació ( Pla d’actuació PROCICAT 3/7/2020 ) ha elaborat el Pla de Contingència del centre per tal de garantir les mesures i els protocols en l’inici del curs acadèmic 2020/21.

Com a mesures generals s’ha procedit a la desinfecció del centre, l’adquisició de material higiènic i de protecció de la seguretat dels treballadors i usuaris (EPI, mampares, etc.) i s’ha fet una anàlisi i valoració dels espais per tal de garantir les distàncies i les dinàmiques de mobilitat.

Pels espais comuns i aules queda garantida la ventilació després de cada sessió i la desinfecció del possible material susceptible de ser manipulat.

Als centre hi haurà una persona responsable COVID que s’encarregarà de gestionar les possibles incidències que al respecte vagin sorgint.

Per a qualsevol gestió administrativa caldrà demanar cita prèvia a: embsecretaria@telefonica.net


2.- PROTOCOL D’ACCÉS ALS CENTRES:

Només podran entrar al centre l’alumnat, professorat, equip directiu i serveis administratius. No es permet l’entrada al centre de familiars o acompanyants.

Serà obligatori portar mascareta per a tots els alumnes a partir del 6 anys d’edat i a tot el professorat i PAS.

En cas de haver aglomeracions d'alumnes s’esglaonaran els grups per tal d’evitar coincidències en l’entrada i sortida de les classes.

L’alumnat entrarà per l’entrada principal i sortirà per la porta del costat de la Sala de Concerts . Les escales d’accés a les aules estan senyalitzades en els dos sentits.

Serà obligatori rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada de cada aula.

Donada la situació no està permès menjar en tots els recintes, exceptuant els alumnes que tenen classes al migdia i sol·licitin el permís demanant-ho per correu a:

embsecretaria@telefonica.net indicant el nom de l’alumne/a i el dia de la setmana que necessiten dinar al centre.


2.1.- PROTOCOL CLASSES COL·LECTIVES I INDIVIDUALS:

Es dividiran els grups per tal de mantenir la distància de seguretat de 1,50 a 2 metres entre cada alumne.

És imprescindible assistir al conservatori i EMMB amb el material propi i necessari pel treball de l’alumne (instrument, llibres, partitures, llapis, goma, maquineta i diapasó).

L’alumnat no entrarà al centre patinets, monopatins, bicicletes o material esportiu.

El professorat desinfectarà amb solució hidroalcohòlica abans i després del seu ús els faristols, cadires, banquetes i piano.

Els alumnes de piano es rentaran les mans amb aigua i sabó just abans de començar la classe.

Els instruments de vent no es podran intercanviar, ni tampoc les canyes i broquets.

Pels instruments de corda el professorat seguirà les mesures d’higiene establertes (afinació dels instruments)

Pel que fa als instruments de percussió es donaran les consignes oportunes.

Pel que fa a les classes col.lectives de combos i conjunts es donaran les consignes oportunes.

Depenent de la quantitat d'alumnes les classes finalitzaran entre 5 i 10 minuts abans per tal de fer una bona ventilació de l’aula.

A les classes col·lectives, tal i com s’ha indicat és obligatori l’ús de mascareta. A les classes d’instrument, es permetrà l’ús o no de mascareta depenent de l’instrument i l’espai.


3.- CONTROL DE SÍMPTOMES I GESTIÓ DELS CASOS:

Les famílies o directament l’alumne major d’edat, es faran responsables de la salut dels seus fills/es i signaran una declaració responsable (documents adjunts) a través de la qual:

Es manifesten coneixedors de la situació actual de pandèmia.

Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID19. En aquest cas, cal comunicar-ho immediatament a la direcció del centre.

Si durant l’estada al centre l’alumne presenta símptomes – tos, malestar...- se li prendrà la temperatura i, si procedeix se’l mantindrà en un espai aïllat mentre arriba la família a buscar-lo.

En cada situació d’afectació el centre prendrà les mesures oportunes dictades per les autoritats sanitàries pertinents.

En cas de que qualsevol tipus de mesura ens obligui a tancar parcialment o totalment el conservatori o l’escola de música moderna, el claustre de professors mantindrà les classes adaptades a les diferents plataformes on line exceptuant agrupacions vocals i instrumentals i música de cambra.

Aquest document queda obert a les modificacions i adaptacions que el Departament d’Educació ens faci arribar.

Malgrat les condicions sanitàries per les que estem vivint, estem treballant per aconseguir la màxima normalitat i el benestar de l’alumnat i professorat en tot aquest procés.


Equip Directiu EMMB

10 setembre 2020