EMMB

Escola de Música Moderna de Badalona
Photo by Omid Armin on Unsplash

Tota la informació de les entrevistes, sol.licituds i matriculacions la podeu trobar a Accés

Concerts a l'EMMB !!!

Tota la informació actualitzada la podeu trobar aquí.

MAIL INCIDÈNCIES i DUBTES COVID-19

Per informar de qualsevol incidència o per preguntar qualsevol dubte relacionat amb la COVID-19

emmb.covid19@gmail.com

Protocol Covid-19

PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA

EMMB

PLA D’ACTUACIÓ BÀSICA I PROVISIONAL PER AL CURS 2020/21


1.- PREÀMBUL

El Patronat de la Música de Badalona , seguint les instruccions del Departament d’Educació ( Pla d’actuació PROCICAT 3/7/2020 ) ha elaborat el Pla de Contingència del centre per tal de garantir les mesures i els protocols en l’inici del curs acadèmic 2020/21.

Com a mesures generals s’ha procedit a la desinfecció del centre, l’adquisició de material higiènic i de protecció de la seguretat dels treballadors i usuaris (EPI, mampares, etc.) i s’ha fet una anàlisi i valoració dels espais per tal de garantir les distàncies i les dinàmiques de mobilitat.

Pels espais comuns i aules queda garantida la ventilació després de cada sessió i la desinfecció del possible material susceptible de ser manipulat.

Als centre hi haurà una persona responsable COVID que s’encarregarà de gestionar les possibles incidències que al respecte vagin sorgint.

Per a qualsevol gestió administrativa caldrà demanar cita prèvia a: embsecretaria@telefonica.net


2.- PROTOCOL D’ACCÉS ALS CENTRES:

Només podran entrar al centre l’alumnat, professorat, equip directiu i serveis administratius. No es permet l’entrada al centre de familiars o acompanyants.

Serà obligatori portar mascareta per a tots els alumnes a partir del 6 anys d’edat i a tot el professorat i PAS.

En cas de haver aglomeracions d'alumnes s’esglaonaran els grups per tal d’evitar coincidències en l’entrada i sortida de les classes.

L’alumnat entrarà per l’entrada principal i sortirà per la porta del costat de la Sala de Concerts . Les escales d’accés a les aules estan senyalitzades en els dos sentits.

Serà obligatori rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica a l’entrada de cada aula.

Donada la situació no està permès menjar en tots els recintes, exceptuant els alumnes que tenen classes al migdia i sol·licitin el permís demanant-ho per correu a:

embsecretaria@telefonica.net indicant el nom de l’alumne/a i el dia de la setmana que necessiten dinar al centre.


2.1.- PROTOCOL CLASSES COL·LECTIVES I INDIVIDUALS:

Es dividiran els grups per tal de mantenir la distància de seguretat de 1,50 a 2 metres entre cada alumne.

És imprescindible assistir al conservatori i EMMB amb el material propi i necessari pel treball de l’alumne (instrument, llibres, partitures, llapis, goma, maquineta i diapasó).

L’alumnat no entrarà al centre patinets, monopatins, bicicletes o material esportiu.

El professorat desinfectarà amb solució hidroalcohòlica abans i després del seu ús els faristols, cadires, banquetes i piano.

Els alumnes de piano es rentaran les mans amb aigua i sabó just abans de començar la classe.

Els instruments de vent no es podran intercanviar, ni tampoc les canyes i broquets.

Pels instruments de corda el professorat seguirà les mesures d’higiene establertes (afinació dels instruments)

Pel que fa als instruments de percussió es donaran les consignes oportunes.

Pel que fa a les classes col.lectives de combos i conjunts es donaran les consignes oportunes.

Depenent de la quantitat d'alumnes les classes finalitzaran entre 5 i 10 minuts abans per tal de fer una bona ventilació de l’aula.

A les classes col·lectives, tal i com s’ha indicat és obligatori l’ús de mascareta. A les classes d’instrument, es permetrà l’ús o no de mascareta depenent de l’instrument i l’espai.


3.- CONTROL DE SÍMPTOMES I GESTIÓ DELS CASOS:

Les famílies o directament l’alumne major d’edat, es faran responsables de la salut dels seus fills/es i signaran una declaració responsable (documents adjunts) a través de la qual:

Es manifesten coneixedors de la situació actual de pandèmia.

Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID19. En aquest cas, cal comunicar-ho immediatament a la direcció del centre.

Si durant l’estada al centre l’alumne presenta símptomes – tos, malestar...- se li prendrà la temperatura i, si procedeix se’l mantindrà en un espai aïllat mentre arriba la família a buscar-lo.

En cada situació d’afectació el centre prendrà les mesures oportunes dictades per les autoritats sanitàries pertinents.

En cas de que qualsevol tipus de mesura ens obligui a tancar parcialment o totalment el conservatori o l’escola de música moderna, el claustre de professors mantindrà les classes adaptades a les diferents plataformes on line exceptuant agrupacions vocals i instrumentals i música de cambra.

Aquest document queda obert a les modificacions i adaptacions que el Departament d’Educació ens faci arribar.

Malgrat les condicions sanitàries per les que estem vivint, estem treballant per aconseguir la màxima normalitat i el benestar de l’alumnat i professorat en tot aquest procés.


Equip Directiu EMMB

10 setembre 2020