CKR Green University

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

การจัดสภาพแวดล้อมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญและมหาวิทยาลัยทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ปัจจัยที่สามารถนำการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเกณฑ์การจัดอันดับที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือเกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยแห่งอินโดนีเซีย (University of Indonesia, UI Green Metric World University Ranking 2010-2014) จัดว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเป็นเกณฑ์ที่มีดัชนีชี้วัดแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ

1.ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน

2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.การจัดการของเสีย

4.การจัดการน้ำ

5.การสัญจรขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้การดำเนินโครงการ CKR Green University (มหาวิทยาลัยสีเขียว) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยการศึกษาการจัดการและดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเกณฑ์กำหนดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์การประเมิน

6 ด้าน ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ และ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นที่เข้ามาใช้พื้นที่ในวิทยาลัยเกิดความตระหนักรู้ต่อการร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไป (สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และสังคม) มีกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และชุมชน

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน (output)

1. การจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

2. บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และชุมชน ที่เข้ามาใช้พื้นที่ในวิทยาลัยร่วมมือในการสร้างสภา

แวดล้อมอันเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไป (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สามารถพัฒนาและดำเนินการตามหลักการของ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยเป็นไปตามบริบทของวิทยาลัย ดังนี้

1.วิทยาลัยมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพตามหลักกา

ของ“มหาวิทยาลัยสีเขียว”

ทั้ง 6 ด้าน ตามศักยภาพบริบทของวิทยาลัยที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่ตั้สังคม และ ชุมชน

2. บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นที่เข้ามาใช้พื้นที่ในวิทยาลัยร่วมมือในการสร้างสภาพ

แวดล้อมอันเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกันได้สืบต่อไป (สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม)

กิจกรรมปี 2562-2563

ปรับปรุงเส้นจราจรและป้ายบอกทิศทางอาคารต่างๆ

กิจกรรมด้านที่ 5 การขนส่ง มีการปรับปรุงพื้นถนนภายในวิทยาลัยด้วยการตีเส้นจารจรให้มีความชัดเจนในการใช้ถนน ทิศทางการเดินรถ พื้นที่ส่วนการจอดรถ ห้ามจอดรถ และการ จัดทำป้ายชี้บ่งทิศทางการเดินทางไปยังอาคารต่างๆ แผนผังพื้นที่วิทยาลัยฯ

ปรับปรุงเปลี่ยนฝ้าเพดาน อาคารวิชญเวศม์

ติดตั้งกรุงกั้นนก

อาคารหอพัก 12 ห้อง

ปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง

โรงอาหาร

บ่อดักจับไขมัน

ซ่อมแซมติดตั้งลวดหนามรอบรั้ววิทยาลัย

ตัดแต่งคุมความสูง

ต้นไม้ใหญ่ในวิทยาลัย

เทพื้นถนนปูนข้าง

แฟลตอาจารย์

ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทำความสะอาด

โรงอาหาร

ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาและทำความสะอาด

โรงอาหาร

ปรับปรุงป้อมยาม

หน้าวิทยาลัย

ปรับปรุงพื้นกระเบื้องห้องเรียน ชั้น 3 อาคารเรียน

ปรับปรุงพื้นที่โรงจอดรถยนต์บุคลากร

ปรับปรุงประตูทางเข้าออก

อาคารหอพัก 12 ห้อง

ดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 ลูก (อาคารนวมินทรารักษ์,โรงห้องผ้า,แฟลตอาจารย์-เจ้าหน้าที่,โรงบ่อบำบัด)
ความรู้เกี่ยวกับ "ขยะ" และการจัดการขยะ

จากผลงานประกวดสารคดีสั้น ในโครงการ “กบจูเนียร์ปี 7” ต่อยอดสู่เรื่องราวสารคดี ของ “ขยะ” จัดการได้ เมื่อเรื่องของขยะกลายเป็น วาระปัญหาแห่งชาติ เพราะเราทุกคนมีส่วนในการผลิตขยะปีนึงหลายล้านตัน !! อย่างใน ปี 2558 ที่ผ่านมา มีปริมาณขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยภาพรวมอยู่ที่ 26.9 ล้านตัน!!! ปัญหาขยะสะสมก็มีมาก ปัญหาการจัดการ การกำจัดขยะไม่ถูกต้องก็มีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ขยะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

เพราะ "ขยะ" ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและจะไม่รับผิดชอบ สังคมดีได้สิ่งแวดล้อมปลอดภัย

เริ่มได้ที่ตัวคุณเอง..เราต้องช่วยกัน

ความรู้เกี่ยวกับ"พลังงาน" และการจัดการพลังงาน