นางอัมพิกา ไกรอ่ำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรำเพย คำแดงดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวลี กันทาดง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิณณ์ณิชา บุญวงศ์

ครู

นายยงยุทธ โขนภูเขียว

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงค์ลักษณ์ ประมล

ครูชำนาญการ

นางรุจิรา แสงศรีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายนนธนัท ทานันท์

ครูชำนาญการ

นางกันยากร วงค์ไชยา

ครูชำนาญการ

นางสาวกัลยาณี งามดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งรัตน์ พลนรัตน์

ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญนภา สุทธวงค์

ครู

นางสาวอัจฉราณี น้ำแพร่

ครู

นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตร

ครูชำนาญการ

นางวรรณวิไล ชุ่มใจ

ครูชำนาญการ