James B. Edwards Elementary School Library

Welcome to our library!

855 Von Kolnitz Blvd

Mount Pleasant, SC 29464

843.849.2805

Hours: Monday - Friday 7:00 am - 3:00 pm

Heidi Benton, Librarian

heidi_benton@charleston.k12.sc.us

Mary Schnede, Media Clerk

mary_schnede@charleston.k12.sc.us