SZKOŁA PODSTAWOWA RONJA

W dniu 25 czerwca 2018 r. Fundacja DZIECI MAJĄ GŁOS nadała niniejszy Statut Szkole Podstawowej Ronja w Warszawie. Jest ona przeznaczoną dla dzieci niepubliczną 8-letnią szkołą podstawową z uprawnieniami szkoły publicznej.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Głównym zadaniem Szkoły jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój osobisty z poszanowaniem ich godności, wolności światopoglądowej oraz uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów i ich rodziców.

W swojej działalności Szkoła kieruje się przede wszystkim dobrem ucznia. Zakłada się współdziałanie wszystkich członków społeczności szkolnej na rzecz dobra uczniów.

3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających w Szkole, prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.


156 SPN