edukacja domowa - prawo

Edukacja domowa 

(tzw. Unschooling w SZKOLE PODSTAWOWEJ RONJA)

Procedury - stan na dzień 21.12.2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” art. 37 (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) z późn. zmianami


1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły zezwala dziecku zapisanemu do szkoły w drodze decyzji na spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

2. Zezwolenie to może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli: 

a) rodzice/opiekunowie prawni złożyli oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,

b) rodzice/prawni opiekunowie zadeklarowali przystępowanie w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w formie obowiązującej w szkole.

3.Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z nauczycielem danego przedmiotu. 

4. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44b ustawy o systemie oświaty.

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej lub praktycznej, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny przez dyrektora szkoły.

6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.

7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

8.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin,

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego (części pisemnej oraz ustnej),

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania (pytania) egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do części ustnej egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

12. Będąc w edukacji domowej na poziomie klasy ósmej, oprócz rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, dziecko przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

13. Uczeń spełniający obowiązek obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, obejmującego:

1) zapewnienie dostępu do:

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na poziomie szkoły podstawowej,

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w szkole – w porozumieniu z dyrektorem.

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych .

4) udzielanych rodzicom wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem, w zaplanowaniu całorocznej nauki oraz w podzieleniu materiału na części.

14. Rodzice/prawni opiekunowie ustalają z dyrektorem szkoły (lub upoważnionymi przez niego pracownikami szkoły):

1) ewentualne konsultacje z nauczycielami, w jakich mogą uczestniczyć dziecko lub rodzice/opiekunowie,

2) sugerowane podręczniki przedmiotowe,

3) harmonogram egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ewentualnie warunki uzyskania na świadectwie ocen z przedmiotów takich jak religia/etyka, plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, np. na podstawie zaświadczenia katechety z innej szkoły, udziału w ogniskach plastycznych klubach sportowych, innych formach w/w zajęć organizowanych w innych placówkach, bądź na podstawie ustalonych dodatkowo z dyrektorem egzaminów praktycznych z plastyki, techniki, wychowania fizycznego oraz dostarczonych do szkoły prac plastyczno-technicznych, (w przeciwnym razie, na świadectwie promocyjnym zgodnie z ust. 4 uczniowi z tych przedmiotów wpisuje się „nieklasyfikowany”).

15. Cofnięcie zezwolenia, 

o którym mowa w ust. 1 następuje:

1) na wniosek rodziców,

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów

klasyfikacyjnych lub nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Art.  44m.  [Egzamin poprawkowy. Powtarzanie klasy]

1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż  do końca września.

4.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.

5.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę. (ale nie w LOA)

6.  Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.