SZKOŁA PODSTAWOWA RONJA

W  dniu 25 czerwca 2018 r.  Fundacja DZIECI MAJĄ GŁOS nadała niniejszy Statut Szkole Podstawowej Ronja w Warszawie. Jest ona przeznaczoną dla dzieci niepubliczną 8-letnią szkołą podstawową z uprawnieniami szkoły publicznej.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Głównym zadaniem Szkoły jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom rozwój osobisty z poszanowaniem ich godności, wolności światopoglądowej oraz uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów i ich rodziców.

W swojej działalności Szkoła kieruje się przede wszystkim dobrem uczniów i zakłada  współdziałanie wszystkich członków społeczności szkolnej na rzecz ich szeroko pojętego rozwoju.

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów Szkoły i organizacji działających w Szkole, prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać.


156 SPN

SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W NASTEPUJACYCH PROJEKTACH GRANTOWYCH

 Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż

Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. W ramach projektu SPR pozyskała grant na sfinansowanie zatrudnienia 5 osób w roli ASPE.

 Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 30.09.2023 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

Udział w programie Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.