ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

24 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

25 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

26 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี